Sagfører Anders Olesen – TESTAMENTET

Modtaget fra Povl Stevns, Serritslev (født i Vrensted Præstegård) og som gennem mange år har interesseret sig for sagfører Anders Olesen, Nørresundby og har en meget stor viden om sagføreren.

Povl Stevns er kommet i besiddelse af afskriften gennem en nu afdød bekendt, der havde adgang til papirer fra Sagførerens tid.

Povl Stevns skriver:

I dag ved vi, at det ikke kom til at gå helt efter Sagførerens ønsker, som de ses formuleret i testamentet i 1918, men interessant er det dog igen at kunne konstatere i hvor høj grad, Sagføreren tænkte på sit hjemsogn Vrensted.

 

 

 

 

 

Anders Olesen, f.05.09.1854, d. 15.12.1929, her siddende på sit kontor på Møgelbjerg i Vodskov hvor han havde privat bopæl.

 

Sagfører Anders Olesen lod i 1918 udarbejde sit testamente – altså 11 år før sin død. Her følger afskriften af dokumenmtet, der fylder 100 år til august 2018.

AFSKRIFT

T E S T A M E N T.

1.
​”Ane Maries Hus” i Vrensted oprettes til en Stiftelse til Fribolig for 4 ældre, agtværdige Kvinder, Enker eller ugifte, af Mellemstanden, således at beslægtede af mig have Fortrin, og skulle Alumnerne som Regel være fødte i Vrensted Sogn. – Til Stiftelsen henlægges samtlige mig tilhørende Ejendomme i Vrensted og Vrensted Sogns Kirketiende. – Enhver af Alumnerne erholder fornøden Brændsel og en Understøttelse af 50 Kr. pr. Måned.
​Overskuddet af Stiftelsens Indtægter opspares til en Fond, som, når den har nået en Størrelse af 100 000 Kr. anvendes til en Skole, der bygges på Jorderne sønden for Stationsvejen i Vrensted og grundlægges og drives efter Principperne for den Holterhoffske Haushaltningsschule i Honnef ved Rhinen..

​​​2.
​Min Sagførerforretning i Nørresundby skal uden Vederlag overgå til Overretssagfører P. Andersen. (Andersen døde før Sagføreren. P.S.)

​​​3.
​Til min Universalarving indsætter jeg min Søster Johanne imod:
a. at hun respekterer den af min Broder A.T. Tscherning Olesen overdragne Forpagtning af ”Skovgaard” på samme Vilkaar som nu, saa længe han ønsker at vedblive dermed –
b. at hun opretholder, saa længe hun lever, den nu bestaaende Orden på min Ejendom ”Møgelbjerg” og søger dens Tilstand udviklet og forbedret,
c. at hun udbetaler til hver af dem, som ved min Død er i min Tjeneste, 1000 Kr. uden nogen Afkortning,
d. at hun af Frugterne af de årlige Indtægter af min Formue efter hendes Skøn hjælper mine øvrige Søskende og disses Afkom, men at Formuen ved hendes Død overgår til det i Testamentets Post 1 ommeldte Fond.​​​

​​​4.
​Bestyrelsen af Stiftelsen ”Ane Maries Hus” ønskes overtaget af et Udvalg af Sogneraadet på 2 Medlemmer i Forening med den ældste af mine Søskende eller disses Afkom i Vrensted.

​​​5.
​Det i testamentets Post 1 ommeldte Fond med tilhørende Skole ønskes undergivet en Bestyrelse bestående af et Medlem af Vrensted Sogneraad, et Medlem af Hjørring Amtsraad, Rektor ved Ålborg Latinskole og Amtmanden over Hjørring Amt som Formand.

​​​6.
​Det overlades til Executorerne i mit Bo efter Samraad med de anordnede Bestyrelser at udarbejde og søge Kgl. konfirmeret Fundatser for Stiftelsen og Fonden, der vel bør kaldes ”Den Nordjyske Kvindeskole”.
​​Dette mit Testamente bekræftes med min Underskrift, idet tilføjes, at min Søster Johanne skal være Medexecutor i mit Bo.

​​Nørresundby, den 23. August 1918.

A. Olesen.

​Undertegnede, som nøje kjender Sagfører A. Olesen, bevidner herved under Eds Tilbud, at han i Dag ved fuldkomne Sindskræfter har underskrevet foranstaaende hans Testament.

​​​D. u. s.

​ H. Olesen.

Pens. Lærer. Nørresundby.

Chr. Christensen

Jens Otto Madsen har jvf. nederst, modtaget fire billeder, fotoafskrift fra retsprotokoller,  fra Rigsarkivet i Viborg, hvoraf fremgår, at sagfører Anders Olesen omgjorde sit testamente den 28.08.1928,  hvor det blev sat ud af kraft.

Samme dag blev det istedet ændret til at Anders Olesens tre søskende skulle arve ham.

​​Olesens tre søskende indsættes som arvinger 29.08.1928

Her  sætter Olesen sit opr. Testament ud af kraft, 29.08.1928

På billede 1 står der:

Tidligere af mig oprettede Testamenter sættes herved ud af Kraft. Bekræftes med min Underskrift.  Nørresundby den 29. August 1928 sign. A. Olesen

Aar 1928 den  August mødte på Nørresundby Købstad og Kjær – Hvetbo Herreders Notarialkontor, Sagfører Anders Olesen af Vodskov der er den i Notarie Embeds forfald constituerede Fuldmægtig cand. jur. L. Levinsen, bekendt og underskrev han i min og medunderskrevne Notarialvidner Kontoristerne C. Bodsten, Aalborg, og A.M. Olesen, Nørresundby. Overværelse  og egenhændig og som det skønnedes, ved sin Fornufts fulde Brug foranstående Testament med hvis Indhold han erklærede sig bekendt og som kan ratificeres.

Notarialkkontoret, Nørresundby den 29/8 1928 L. Levinsen

Som Notarialvidner A. Olesen og Chr. Bodsten

er ændrer Olesen testamentet til fordel for sine tre søskende

På billede 2 står der:

indført i Notarialbogen L 254 1929/30 stempel 10 kr.

Testament

Underskrevne, Sagfører Anders Olesen af Vodskov bestemmer herved som min sidste Vilie, at når jeg ved Døden afgår da skal mine tre Søskende Frøken Johanne Olesen, Vodskov, Fru Petrea Pilgaard, født Olesen af Vrensted og ForpagterAnton Frederik Tscherning Olesen af Skovgaard, som mine Universalarvinger overtage mit hele Bo til lige Deling, så at de hver arver en Tredidel af Arvebeholdningen.

Jeg venter at de Villietilkendegivelser, som må foreligge ved min død angaaende mine Efterladenskaber ville blive fulgte af mine Arvinger, selv om saadan Ønsker ikke foreligger i Testamentsform.

Her søges om udsættelse af afslutning af boet pga. komplikationer

På Billed 3 står der:

03.06..1930, Notarialbogen 254 – 29/30 Boeft efter Sagfører Olesen, Nørresundby d. 15/12-1929

Der fremlyder skrivelser af D.D. fra de privat Skiftende Arvinger Befuldmægtigede AMS Hasselbalch, Aalborg, om udsættelse af arvesagen på Grund af Komplicerethed

Bevilget

Nørresundby Kjøbstad og Kjær Herreds Ret

På billed 4 står der:

L254-1929/30 Boet efter sagfører A. Olesen, N.S.

Arvemassen + specifikation Arveafgift 110.526 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *