Vrensted Sognebibliotek`s historie

 

Historien om hvordan Vrensted Sognebibliotek blev etableret

Billedet indeholder sandsynligvis: hus, træ og friluftsliv
Her på den fine lille stråtægte ejendom “Thøgerstedet” på Vingevej 4,  fik Vrensted Sognebibliotek lokaler i 2 stuer i den vestlige ende og havde til huse her indtil 1959 hvor det flyttede til den nye Vrensted Skole.

Sit fødesogn Vrensted, glemte  sagfører Anders Olesens aldrig.

 Anders Olesen drev sagførerkontor i Nørresundby og havde bopæl i Vodskov, hvor han bl.a. opførte sin flotte bolig “Møgelhøj” i 1901, byggede gården “Skovgården” i 1908, byggede Vodskov Kirke i 1909 og skænkede grunden til Vodskov Skole, alle er ejendomme på kanten af Hammer Bakker og desuden opkøbte han store arealer i Hammer Bakker, hvor han også var med ved etableringen af Åndssvageanstalten i bakkerne.

Anders Olesen var medstifter af Nørresundby Bank (nu Nordjyske Bank) og dens direktør i 29 år.

Til minde om sin mor der døde i 1913, oprettede han i 1914 stiftelsen “Ane Maries Hus” i Vrensted, som han lod opføre og tage i brug. Stiftelsen skulle være gratis bolig for 5 enlige kvinder som var født i eller boede i Vrensted.

Han byggede flere andre boliger i Vrensted, som kunne sælges, såfremt det måtte blive nødvendigt, hvis Ane Maries Hus kom til at mangle penge. De blev kaldt ”donorhusene”.

I et af disse huse, kaldet “Thøgerstedet” opført i 1914, beliggende på Vingevej 4, Vrensted, blev Vrensted Sogne Bibliotek oprettet i 1930 af arvingerne efter Anders Olesen. Det fik vederlagsfri benyttelse af de 2 stuer i den vestlige ende af huset.

Biblioteket havde lokaler her, indtil den nye centralskole på Stationsvej blev taget i brug august 1959.

Nedenstående er afskrift af et avisudklip fra Vendsyssel Tidende fra 28.05-1938.

Vrensted Sognebibliotek er i det sidste års tid blevet omordnet og moderniseret, så det nu fremtræder i en fuldt ud tidsvarende Skikkelse.

Biblioteket blev oprettet i November Måned 1930 som privat Bibliotek med gratis Udlån for Beboerne i Vrensted-Thise Kommune.

Det var Sagfører Olesens Arvinger Fru. Pilgaard, Frk. Hanne Olesen, Vrensted, og Propr. Therning Olesen, Vodskov, der skænkede ca. 2000 Bind til Biblioteket af deres afdøde Broders private Bogsamling, samt stillede Lokale til Rådighed for Biblioteket.

Det nødvendige Udvalg af Bøgerne blev foretaget af cand. pharm. Niels Hedin, dengang Nørresundby, og Indbindingen i smukt og moderne Biblioteksbind blev foretaget af Bogbinder Færgemann, Ålborg. I Samlingen findes mange sjældne og smukke Bøger. Men efterhånden som Biblioteket arbejdede, blev man klar over, at der ikke var det rette Forhold i Bogbestanden. Mellem den oplysende Litteratur og Skønlitteraturen; af Bibliotekets 1655 Bind var kun 551 Bind med Bøger og Inventar til Vrensted Sogn som selvejende Sognebibliotek samt tinglyste Ret til gratis Lokale i to Stuer i ”Thøgerstedet” i Vrensted.

Den smukke og storstilede Gave vil Sognet sikkert værdsætte ved flittig og god Brug af Biblioteket. Som selvejende kom Biblioteket til at sortere under Centralbiblioteket i Hjørring. Dette har nu ved Bibliotekar Helge Nielsen og Biblioteksassistent Frk. M. Kloch gennemgået Bogbestanden og katalogiseret de Bøger, som kunde godkendes i et Sognebiblioteks Bogbestand, samt givet Forslag til supplerende indkøb af nye bøger.

Til denne Omordning har Vendsyssel Tidende skænket 50 Kr., Løkken Sparekasse 50 Kr. og Vrensted-Thise Kommune 200 Kr. Som Driftstilskud har Staten ydet 1014 Kr., Kommunen 100 Kr. og Løkken Sparekasse 25 Kr..

Tirsdag Eftermiddag holdtes Generalforsamling i Biblioteket og Biblioteksforeningen. Pastor Stevns, der har gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde for Sagen, aflagde Beretning og forelagde Bibliotekets Regnskab, der balancerede med 1439 Kr. Derefter vedtoges Vedtægter , og til Biblioteksbestyrelsen valgtes Sognerådsformand Jens Chr. Pilgaard, Pastor Stevns og Lærer Brøchner Hansen. Bestyrelsen vil yderligere blive suppleret med to Medlemmer af Sognerådet. Som Suppleant valgtes Fru Michaelsen.

For Biblioteksforeningen aflagde Pastor Stevns ligeledes Beretning og oplyste, at Foreningen har 74 Medlemmer. Dens Regnskab balancerede med 152 Kr. Foreningens Vedtægter blev derefter gennemgået og vedtaget.

Til Bestyrelsen valgtes Lærer Pedersen, Åsendrup, Gdr. Jens Drivsholm, Lærer Jensen, Partikulier Hans Nielsen, Fru Else Nielsen, Arnold Michaelsen og Husmand Niels Sørensen, Kongsengene. Som Suppleanter valgtes Gert Haugaard og Arbejdsmand Harry Jensen, Vrensted. Mejeribestyrer Baand og Uddeler Kjeldsen valgtes som Revisorer.

Afskrevet i december 2016 af Povl Stevns.

I årene indtil 1944 skiftedes gårdejer Arnold Michaelsen og provst Aage Stevns til at være bibliotekarer.

Førstelærer Elith Madsen, Vrensted Byskole, blev fast bibliotekar ved biblioteket, fra sin ansættelse ved Vrensted Byskole i 1944.

Biblioteket flyttede i august 1959 til den nye Vrensted Skole, hvor han fortsatte som bibliotekar.

Vrensted Sognebibliotek er senere blevet nedlagt og udlån til Vrensted borgere foregår nu fra bogbus.

Jens Otto Madsen oktober 2019

Der henvises til flere fortællinger om sagfører Anders Olesen se indholdsfortegnelse.