Chr. N. Østergaard, gårdejer “Slotsgaarden”, Vrensted – Landboformand

Gaardejer Chr. N. Østergaard, Slotsgaarden, Vrensted

gdr. Chr. N. Østergaard f. 1896 d. 1963

Formand for Landboforeningen i Brønderslev

Efter mere end et års sygdom med flere indlæggelser på Brønderslev sygehus og Kommunehospitalet i Aarhus, døde gdr. Christian Nielsen Østergaard, Vrensted, i 1963 i sit hjem, Slotgaarden i Vrensted, 67 år gammel.

Chr. N. Østergaard var blevet ramt af en ondartet sygdom, og der stødte en lungebetændelse til, som han ikke kunne stå igennem.

Chr. N. Østergaard var en kendt Skikkelse inden for dansk landbrug. Bedst kendt var han som formand for Brønderslev og omegns landboforening, et hverv, han røgtede med stor nidkærhed og aldrig svigtende interesse. Selv under den svære sygdom fulgte han med i, hvad der foregik inden for foreningens rammer, og selv om han var alvorligt syg ved foreningens generalforsamling i marts måned og ikke kunne overvære forhandlingerne, blev han genvalgt til bestyrelsen og som formand.
Chr. N. Østergaard overtog i 1921 sin fødegård, Østergaard i Vrensted. Det var en af egnens bedste gårde, og den nye ejer havde baade lyst og dygtighed til at arbejde med jorden og anså bondens arbejde som det mest eftertragtelsesværdige. Det var gode betingelser at starte under, og de efterfølgende år viste en fremgang, der resulterede i et monsterdrevet landbrug.

Hans interesse for foreningsliv, det folkelige og det åndelige, slog ret tidligt igennem, og det varede ikke længe, før folk fik øjnene op for, at han kunne og ville mere end gennemsnitsmennesket. I 1933 blev han indvalgt i bestyrelsen for Brønderslev og omegns landboforening. I 1940 valgtes han til formand, og han kunne således snart have holdt 25 års jubilæum som formand.

Som formand for foreningen var han lydhør over for nye strømninger i landbruget, og han var en ivrig og energisk forkæmper for andelsbevægelsen. Det skyldes for en stor del ham, at landboforeninIgen i dag råder over en velindrettet landbrugsgaard i Brønderslev. Den er blevet et samlingssted for landboer, der kommer til byen det der her holdes auktioner og – eksportmarked og også findes en andelsindkøbsforening for landbrugsmaskiner.

Som leder af den store forening viste Østergaard djærvhed og mod; der stod respekt om hans navn, og han fremsatte sine meninger uforbeholdent og bestemt. Det bevirkede, at folk gerne lyttede til, hvad han havde på hjertet, og han forstod at tale til baade ældre og til ungdommen. Han fulgte med særlig interesse arbejdet på Landboskolen i Brønderslev, og mange unge har ved afslutninger paa skoleaaret lyttet til hans gode raad og henstillinger om at dygtiggøre sig.

Hans interesse for ungdommen kom også til udtryk i stiftelsen af en etableringsfond til hjælp for unge, nystartede landmænd. Det var hans idé, og det var på grund af hans energi, fonden blev stiftet. I dag har fonden en betydelig kapital, og hvert aar uddeles der beløb af den.

Et hverv, der bragte ham i forbindelse med mange land- boere var hans medlemsskab af Grundforbedringsudvalget for Hjørring amt. Han blev valgt ind som repræsentant for landboforeningerne i 1940, og fra 1946 til 1955 var han udvalgets formand. I denne periode bortforpagtede han gården til sønnen, Niels Østergaard, og han boede derefter i en villa i Vrensted, indtil han købte Slotgaarden.

Han var i mange år medlem af menighedsrådet og formand for Vrensted mejeri, men mest vil han sikkert huskes som en dygtig og initiativrig formand for landboforeningen, hvis medlemmer skylder ham meget for hans kærlighed til standen og hans rige evner til at gennemføre betydelige fremskridt på fornuftig og velfunderet basis.

For sin betydelige indsats modtog Chr. N. Østergaard ved landboforeningens jubilæum sidste år ridderkorset.

Han overleves af hustru og tre børn, sønnen Niels Østergaard, der bor paa slægtsgården, en datter, der er gift med direktør Poul Eriksen, Brønderslev korn- og tømmerhandel, og en datter, der er gift med uddeler Ole Nielsen,Asdal.

På landboauktionens bygninger i Brønderslev, var der en fin mindeplade for Chr. N. Østergaard. Da bygningerne blev solgt blev mindepladen flyttet til LandboNords nye domicil ved indvielsen i 2006.
Siden er mindepladen flyttet til Vrensted da LandboNord tog den ned fra lokalerne og satte den i kælderen. Er senere overgivet til Lokalhistorisk Arkiv i Vrensted. !

Aldrig færdig – altid på vej.

nov. 2019- jens otto madsen