Sagfører Anders Olesen – Hammer Bakker et mindeskrift

Her scannet det anerkendte og velillustrerede bogværk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. (højreklik åben link)

“HAMMER BAKKER : Et Mindeskrift” af Niels Hedin, 1931
Niels Hedin (1886-1942) kom til verden i Visborg nordøst for Hadsund som
uægteskabelig søn af pigen Frederikke Mathilde Berg og gartner Jens Peter Vilhelm Jensen og kom i dåben til at hedde Niels Jensen. I 1909 blev han gift med Anna Karen Sørensen, der tilfældigvis var kusine til min mormor. Ved sin tidlige død var Niels Hedin apoteker i Brovst og blev omtalt i Vendsysselske Aarbøger af Carl Klitgaard, der nævner hans pragtværk “Hammer Bakker”.
Bogen om “Hammer Bakker” var planlagt af sagføreren Anders Olesen. Den er efter hans død udgivet af hans arvinger som et mindeskrift.

Ifølge wikipedia:
Anders Olesen (5. september 1854 i Vrensted, Børglum Herred –
15. december 1929 i Vodskov) var en dansk jurist.
Han voksede op i Vrensted og var meget alene på familiens englod i
Vrensted Kær. Han har udtalt, at han engang hørte en indre stemme sige,
at han ville komme i besiddelse af store jordarealer, og at det ville være
en herlighed at eje sådanne.
I 1877 blev han ansat hos sagfører Ingerslev i Nørresundby. Hos ham så
han de tvangsauktioner, der blev afholdt i Hammer Bakker. I 1887 døde
Ingerslev og Olesen overtog sagførervirksomheden. Han købte Ingerslevs
gård med et stykke skov med et lille hus nær Vodskov. Der fandtes rester
af en gammel skov. I Vrensted var der på den tid og i sagførerens
barndom ingen træer. Han fandt bevoksningen fantastisk smukt og
besluttede sig til at tilplante Hedebakkerne, som han vidste, havde været
skovklædte. Det gjorde han ved systematisk at købe jordlodderne rundt
omkring i bakkerne.
Derudover stod han bag mange byggerier i Vodskov. Blandt dem kan
nævnes Vodskov skoles hovedbygning, Vodskov Kirke, anstalten for
psykisk syge, sin egen villa samt et plejehjem, der blev bygget for de
penge, han havde undladt at betale i skat. I Vrensted stod han bag
byggeriet af enkernes hus. Han var medstifter af Nørresundby Bank, som
finansierede genoptrykninghen af Niels Hedins bog i 1976.
Han døde d. 15. december 1929 og ligger begravet på Vrensted kirkegård.
Han var hadet af dem, han købte jord af, og elsket af dem, der i dag nyder
godt af skoven.

Niels Hedin indleder bogen med:
Til nærværende Arbejde over Hammer Bakker har jeg nydt alsidig Hjælp
og Støtte hos en Række Personer, blandt hvilke Underarkivar A. Køcher
ved Landsarkivet i Viborg og cand. phil. Henrik Larsen i København for
deres indgaaende Arkivundersøgelser i første Række maa nævnes.
Statsgeolog Axel Jessen har velvilligst bistaaet mig med Geologien, Arkivar
S. Nygård ved Rigsarkivet med visse Dele af Topografien, enkelte
Oplysninger stammer fra Postmester C. Klitgaard, Byretsfuldmægtig
Petresch Christensen, Helligkildeforskeren Aug. F. Schmidt. Ved
Brevveksling med eller personlig Henvendelse i Institutioner som
Nationalmuseet, Folkemindesamlingen, Stednavneudvalget, Det kgl.
Bibliotek o. a. er en Del nyt Stof fremdraget, andet er i behørig Grad
korrigeret. Jeg beder samtlige, der har ydet mig Bistand, om at modtage
min Tak herfor. Min største og inderligste Tak retter jeg til Bogens
Udgiver, Sagfører A. Olesen, for den Tillid han har vist mig som og for den
Rundhaandethed, hvormed han har givet mig Lejlighed til at fuldføre
Arbejdet.
1929. November NIELS HEDIN.