Nybyggeri – Boligforeningen PM i april 1943

 

Ved starten af Boligforeningen PM-Brønderslev

Byggeriet af lejligheder i Søndergade

Den 7. april 1943 Kransen hejst over Brønderslev.

P.M. Boligforeningens 24 første Lejligheder i

Boligforeningen P.M.`s Nybygning i Søndergade

I Eftermiddags var man naaet saa vidt, at Kransen kunde hejses over Boligforeningen »P. M.`s 24 Lejligheder, den store Blok ved Søndergade, og i den friske Storm samledes Arbejderne, Haandværksmestre, Arkitekt Aaby Sørensen, Aalborg, Direktørerne Peder J. Nielsen og Juul Nielsen, Borgmester Jensen og Leverandører til en Højtidelighed under Spærene.

Boligforeningens Formand, Smed C.O.Ragner, bød velkommen og udtalte Boligselskabets Tak til Direktørerne paa P. M., der havde taget Initiativet til Byggeriet og trods Trevenhed og Modgang i Starten ikke havde givet op men med sejgt Udholdenhed havde gjort til det Resultat, der er naaet. Formanden rettede ligeledes en Tak til Haandværkerne, der havde rejst Bygningen i noget nær Rekordtid, til Arkitekterne Odgaard og Aaby Sørensen, Aalborg, og til Arbejderne.

Direktør Peder J. Nielsen lykønskede Boligforeningen og udtalte bl.a.: Grunden til, at Firmaet gjorde dette Eksperiment og ydede Tilskud til dette Byggeforetagende var dels at søge Boligmangelen afhjulpet, dels at bidrage til Beskæftigelsen og sidst men ikke mindst at skaffe Arbejderne bedre Boliger, idet bedre Boliger og bedre Forhold i det hele taget skaber tilfredse og dermed bedre Arbejdere. Jeg kan meddele, at P.M. Boligforeningens næste Projekt paa 36 Lejligheder er saa godt som sikret, og saaledes vil vi fortsætte, saalænge der er Trang derfor. Tak til alle for udmærket Arbejde. Tak til Smed Ragner for hans Indsats. Uden Ragner, der har trukket det store Læs, var vi ikke naaet saa langt.

Derefter blev der budt paa en Forfriskning, og Arbejderne fik overrakt en Erkendtlighed.

Direktør Peder J. Nielsen bringer sin Lykønskning. Til venstre

Arkitekt Aaby Sørensen,  Aalborg, og i Midten Direktør Juul Nielsen

Arkitekt Aaby Sørensen takkede Boligforeningen, fordi hans Firma havde faaet Opgaven betroet, og Haandværkerne for udmærket Arbejde og udbragte et Leve Boligforeningen P. M.

Borgmester Thorvald Jensen bragte Byens Lykønskning, idet han udtalte: Den Bygning, der nu er rejst, er endnu et Vidnesbyrd om, at naar P. M. tager fat, er det ikke Smaatterier, man er her vant til store Forhold. Det Initiativ, der her er taget, tjener saavel Direktører som Arbejdere til ære og er et Udtryk for det Samfundssind, der bør udvises. Derigennem løses Opgaver som Enkeltmand ikke kan magte. Jeg haaber, at det fortsat i Fremtiden maa lykkes Boligselskabet at løse sine Opgaver og derved skaffe gode og sunde Boliger.

Murermester Thorst takkede paa Haandværkernes Vegne for den viste Tillid og rettede en Tak til PM for økonomisk støtte og Bestyrelsen for Boligforeningen, adresseret til smed C.O. Ragner, samt til Arkitek og Arbejdere for udmærket Samarbejde.