Maja Aagård – forfatter, lærer i Brønderslev

 

Udarbejdet af Ove S. Johansen og Anne Marie Rasmussen:

Maja Aagård – var bl.a. forfatter, lærer og havde andre gøremål og var en meget vellidt kvinde.

Maja Aagaards 40 år Jubilæum.
Artikel bragt i Aalborg Stiftstidende den 9. oktober 1928.
En smuk festlighed.
Det er i disse dage 40 år siden, at frøken Maja Aagaard kom til Brønderslev. I de forløbne år har frøken Aagaard og hendes trofaste veninde, enkefru Mathilde Grønborg, boet sammen, og begge har vundet sig mange venner.
Frøken Aagaard har skrevet en mængde lejlighedssange og en digtsamling ”Opaler”, som i sin tid blev særdeles vel modtaget.
I anledning af de 40 år havde en kreds af venner inviteret Maja og Mathilde, som de to veninder altid kaldes, til en festlig sammenkomst ved et fælles kaffebord på Hotel Brønderslev, og her vekslede sang og tale til jubilarens pris.
Overlæge Tuxen holdt den egentlige festtale og fremhævede som grundtræk hos Maja Aagaard hendes poetiske sans, der hentede næring fra naturens verden, hvis ægte barn hun er. Hun forstår at meddele sine indtryk fra den skønne natur til sine medmennesker i smukke sange.
karakteristisk for hende er også hendes sans for humor, men af alle de strenge, som hun har på sin harpe, er hjertets mildhed og godhed den værdifuldeste.
Pastor Berthelsen fra Vrå henvendte sine ord til Fru Grønborg, hos hvem han fandt et sprudlende kildevæld af godhed og kærlighed. Dette væld var i pagt med de evige og kunne aldrig tørre ud.
Overlærer, Borgmester Markus Hansen talte om firmaet Maja og Mathilde. De fik ham til at tænke på verselinjen ”Dag og dåd er kæmperim”. Mathilde var dåd, mens Maja var dag. Dog kunne ingen frakende Maja sit forretningstalent. Maja Aagaard var digter i kraft af sin stræben efter at finde udtryk for det gode og sande. Hovedsagen var dog, at man hos hende fandt det gode menneskesind, og for dette menneskelige og kærlige sindelag ville han sige hende tak.
Sparekassedirektør Jungersen mindedes sine besøg som dreng i Mathilda Grønborgs hjem. Maja Aagaard havde i sjælden grad kunne passe sammen med Mathilde Grønborg og havde også kunne knytte dem til sig, som Mathilde Grønborg holdt af.
Fru borgmester Markus Hansen: Mange vil sige, at Maja er det omskiftelige. Dette er på grund af det underholdende i hende – de mange nye meninger; men det centrale i hende, det som er det bedste, er den dybe natur sans og hendes samhørighed med denne, og det er derfra hun henter sine sange. Som lyngen fra sin barndoms hede gror hun af sig selv.
Frøken Skrike, Vrå: Intet er tilfældigt, og det er heller ikke tilfældigt, at hun hedder Maja – dette navn betyder forår. Blomsterne hører jo foråret til, og vi forventer endnu at få mange smukke blomster fra Maja Aagaard.
Forstander Møller Nørgaard: Der findes næppe i Brønderslev med opland et menneske med så mage idéer som Maja Aagaard.
Jens Madsen Møller, Thise: Der har i aften lydt mange gode ord til Maja Aagaard. Jeg vil bringe et godt ord fra landboerne til det naturbarn, som hun er.
Mange flere taler blev holdt bla. Af Jens Thise, som fremsagde et par digte.
Overlæge Tuxen sluttede den stemningsrige aften af ved på Maja Aagaards vegne at bringe en tak, hvorpå forsamlingen skiltes, sang ”Dejlig er Jorden”.
Der var flere sange til lejligheden, således også en af Jens Thise.
Kilde: Aalborg Stiftstidende, den 9. oktober 1928. Mange tak til Anne-Marie R., for at have hjulpet med at ”fremtrylle” artiklen. Artiklen kan læses i sin fulde ordlyd, på den tids dansk, hvis nogen ønsker at fordybe sig i teksten.
Vor/vores kære Maja Aagaard døde i dag, i Brønderslev den 22. juli 1931.
Begravelsen foregår fra Brønderslev sygehus, lørdag den 25.7.1931.
”Mindehøjtideligheden” holdes i den nye kirke kl. 14.
Kilde: Vendsyssel Tidende den 24. juli 1931
Annoncen blev fundet med assistance fra Anne-Marie Rasmussen.
Grundlovsfest i Hedelund.
Maja Aagaard var også involveret i den Nationale Grundlovsfest i Hedelund den 6. juni 1915
Kilde: V.T. den 2. juni 1915
PS. Her kan du også se andre honoratiores som for eksempel højskoleforstander Grønborg, landinspektør C. Jungersen m.m.fl.
Bekendtgørelse
Vor/vores kære søster og veninde Inger Tuxen, døde i aftes klokken 11 (23.00).
Mathilde Grønborg, Maja Aagaard og Margrethe Hasselbalch
Kilde: Vendsyssel Tidende den 9. marts 1892.
PS. Mon ikke Inger Tuxen var kone til sygehuslægen Tuxen?
Brønderslev
Undertegnede ønsker til 1. september at begynde en privat skole i V. Brønderslev.
Der tilbydes undervisning i de almindelige skolefag samt håndarbejde og gymnastik.
Betalingen er for børn under 10 år 1,50 øre og fra 10 til 14-årsalderen 2 kroner månedlig.
Mathilde Grønborg og Maja Aagaard
Kilde: Aalborg Stiftstidende, 6. august 1888.
PS. Mon ikke 1,50 øre skal være 1,50 kr.?
Gymnastik
Det af mig averterede kursus i svensk gymnastik i Frederikshavn tager sin begyndelse, så snart et tilstrækkeligt antal elever, har indmeldt sig, enten i byens boglader eller helst direkte til mig.
Prisen er for voksne damer er 5 kroner, og for børn 2 kr. månedlig for 1 times undervisning, hver anden dag.
Brønderslev, 1. december 1888
Maja Aagaard,
Eksamineret Gymnastiklærerinde.
Kilde: Frederikshavn avis den 10. december 1888.
Nye kartofler
Frk. Maja Aagaard kunne allerede den 11. juni delikatere sig med nye kartofler. Det plejer ellers at være godt at kunne have nye kartofler fra friland til Sankt Hans dag.
Kilde: Vendsyssel Tidenden den 13. juni 1930
Frække gæster.
Frk. Maja Aagaard har i længere tid været generet af, at hendes lysthus i haven på Gasværksvej jævnligt får besøg af natlige gæster, som ikke altid opfører sig lige pænt. At låse døren til Lysthuset, hvor der bl.a. findes en divan, bord og lænestole, har ikke kunnet holde selvbudne gæster ude, da de så ugeneret har slået vinduerne ind og derved skaffet sig adgang. Nu til Påsken har frøken Aagaard måtte lade indsætte otte ruder og har desuden forsynet døren med en ny lås, men det har heller ikke kunne afholde de ubehagelige fremmede fra at bryde ind i huset. De har nemlig sprængt døren for at kunne nyde livet i lysthuset. Frk. Aagaard har derefter meldt det passerede til Politiet og håber ved deres bistand at blive fritaget for de frække fremmede.
Kilde: V.T. den 22. april 1930
Chinchilla-kaniner.
3 par ekstrafine st. Chinchilla af præmieret afstamning til salg.
Maja Aagard, Brønderslev, Tlf. 219
Kilde: V.T. den 21. januar 1930
Ejendomshandler
Frøken Maja Aagaard har til købmand Johansen, Dyrlægegården, Nygade, solgt sin have på Gasværksvej for 2.500 kroner.
Kilde: Vendsyssel Tidende den 8. april 1931
PS. 2500 kroner i 1931 svarer til cirka 102.000 kroner i 2024.
PPS. Er der nogen som ved, hvor denne have specifikt lå på Gasværksvej?
BRØNDERSLEV
Forfatterinden Maja Aagaard er død (1931).
Onsdag formiddag døde forfatterinden frøken Maja Aagaard på Brønderslev sygehus, omtrent 69 år gammel. En særpræget personlighed og en fin og sjælden begavelse er her ikke mere.
I sine unge dage kom hun her til byen som lærerinde ved fru Mathilde Grønborgs privatskole, og mellem disse to kvinder knyttedes et trofast venskab, der varede til døden, skilte dem fra hinanden. I livet var de uadskillelige. Skønt vidt forskellige af væsen og karakter blev de inderligt forbundne, og det er betegnende for forholdet, at de i omtale ofte blev slået sammen og i vennekredsen under et kaldet ”Thilde-Maja”. For manges bevidsthed hørte de sammen som en enhed, og de delte da også interesser og havde et åndeligt fællesskab, ligesom de i mere end en menneskealder boede sammen.
Maja Aagaard, der var født i egnen med de flade engdrag ved Ribe, hvor faderen var friskolelærer, flyttede senere til hedeegnene i nærheden af Herning. Hendes udprægede natursans var påvirket heraf. Og når hun kom til at føle sig så fuldstændig hjemme i midt-vendsyssel og så smukt og forstående kunne skildre naturen her, som hun ofte har gjort i enkle og fine digte eller poesifyldt prosa, så er det sikkert, fordi hun har fundet lighedspunkter med barndommens egne, som hun vedblev at elske.
Også med menneskene her kom hun i inderlig kontakt. Hun forstod Vendelboerne og værdsatte deres karakterejendommeligheder, med hvilke hun følte sig i slægt. Stærke og inderlige var hendes følelser, og hun gav dem udtryk, i det hun skrev. Hun gav noget af sig selv, når en skildring udgik fra hendes hånd.
Meget produktiv var hun ikke som forfatterinde. Hun nåede kun at udgive en bog. Digtsamlingen ”Opaler”, som ikke var stor af omfang, men lødig af indhold. Selv de strengeste i deres anmeldelser af bogen, Chr. Rimestad foreslog i sin anmeldelse i ”Politiken” at Maja Aagaard var den kvinde i Danmark, der skrev de smukkeste vers.
Det var meget smukke digte i den lille bog, som for længst har været udsolgt i boghandelen, og det er beklageligt, at forfatterinden ikke fik samlet flere af sine senere skrevne digte til forskellige blade og tidsskrifter i endnu en digtsamling, men hun var overordentlig kritisk og ville kun have det frem, som hun selv anså for helt godt.
Det middelmådige havde ingen værdi for hende. Altid var det det ægte og det oprindelige, hun interesserede sig for, og som hun digtede om. Derfor fandt hun også lettest sine emner i svundne dages mere enkle livsforhold. Ingen har skrevet smukkere og mere ægte om gamle kvinders stille syssel ved hjem og have end Maja Aagaard. I få træk forstod hun at tegne de smukkeste billeder af moderen ved den gamle bondehaves hyld og syrener. Hendes digteriske form kunne være fuldkommen, og hendes sans for sprogets vellyd var usvigelig. Allerede som barn blev hendes evne til at forme vers udnyttet, idet hun benyttedes til at forfatte vers til ”Gravskrifter”, som den gang benyttedes meget på visse egne. Men hendes strenge kritiske sans forbød hende senere at udnytte denne evne som lejlighedsdigter i større stil. Påtog hun sig en gang imellem ved særlige lejligheder at digte på bestilling, så blev det ikke ”Godtkøbs Rimerier”, men sange, som hendes letbevægelige sind gav personligt indhold, og som fik en form, der var uangribelig.
På den måde har Maja Aagaard glædet mange mennesker, og det var hende altid kært. Hun var et rigt menneske, fordi hun kunne og ville bringe andre glæde. Ved sin digtning har hun bragt glæde til mange, og ved sin personlige færd har hun været en opmuntring. Berigelse og velsignelse for de mennesker, hun kom i nærmere berøring med. Der var noget festligt og noget indtagende alene ved hendes tilsynekomst , som med urette betegnes som eksentrisk, fordi hun ikke var almindelig. Hun var altid sig selv og til enhver tid modstander af unatur.
Nu har Maja Aagaard for stedse nedlagt sin pen, men mange af hendes kønne sange vil vedblive at leve, fordi de har forbindelse med det liv, mennesker må leve, og blandt hendes venner vil mindet bevares om en kvinde, der var fin af tankegang, god og bevægelig af sind, forståående overfor de sunde værdier i livet og trofast og pålidelig i venskab.
L.K
Kilde: Vendsyssel Tidende den 23. juli 1931 _Majas nekrolog
En stor tak til Anne-Marie R. for at have ”gravet” denne artikel frem, så den kan bringes her!
MENS JULEKLOKKEN RINGER.
1.
Intet digt og ingen sang
rundt i verden vide
Egnen kan ved klokkens klang
hjemme under lide.
2.
Når den ringed Julen ind
over gård og vænge
ringed fred om gavl og tind
Lys om ladelænge.
3.
Intet digt og ingen sang
Så mig vederkvæget,
Som den dybe, skære klang
ud fra malmets bæger.
4.
Hvil mit hjerte ud i dag.
Nu mens tonen bringer
Mig med klare bedeslag
Bud på englevinger.
5.
Stjernetæpper lyseblå
For min fod sig breder
Engle knæle med derpå
Barnet de tilbeder.
6.
Vise mænd fra Østerled
ofred Guldet røde,
Bøjed` sig mod jorden ned
Fanged` fred og brøde.
7.
Lad mig under klokkeslag
Ind til barnet finde,
Som bag brist og brødelag
Ligger gemt derinde.
8.
Lad mig træde varsomt frem
Gennem tørk og tande,
Til jeg ser den lyse bræm
Morgenhimlen rande.
Maja Aagaard
Kilde: Vendsyssel Tidende 24. december 1929. Juledigt eller sang (mon der var melodi til?)
PS. Håber det blev som skrevet i avisen. Teksten var vanskelig at tyde.
Maja Aagaard følte sig i allerhøjeste grad:
Forbundet og forpligtet over for sine medmennesker og sin livsgerning. Hun var en stor kunstner, som levede en stor del af sit liv i Vester Brønderslev, senere Brønderslev købstad. Hun boede i Vestergade 5 og havde et lysthus på Gasværksvej, men hvor?E