Lokale fællesskaber – om at involvere sig i et lokalsamfund

Birgit Søndergaard Nielsen og Per Drustrup Larsen

Forhistorien

Når vi gennem tiden har passeret gennem små byer af forskellige størrelser, har vi mange gange snakket om, hvad der mon foregår af liv i den samling huse og mellem deres beboere. Selv om mange byer udadtil virker til at være uden særligt liv, så har vores oplevelser rigtigt mange gange vist, at der altid er sociale strukturer med fællesskaber samt store og små oplevelser sammen på forskellig vis – måske foreningsorganiseret – måske på helt private initiativer.

Da vi i 1977/1978 var færdige med vores uddannelser som henholdsvis sygeplejerske og bibliotekar, var jobmulighederne afgørende for, hvor vi bosatte os. Inden vi begge var færdige med uddannelsen, boede vi i lejlighed i Aalborg. Per fik job på Brønderslev Bibliotek i oktober 1977 i forbindelse med åbningen af biblioteksfilialen i Øster Brønderslev. Den var placeret i den tidligere skoleinspektørbolig, der senere blev Vestfritter og nu er nedlagt. Med tiden begyndte vi at overveje, hvor vi skulle bosætte os. Den første tid blev vi boende i Aalborg og pendlede, men vi begyndte snart at snakke om hus i Brønderslev, indtil en tilfældighed åbnede en mulighed, vi kun havde overvejet kort.

Efter at have set på flere huse i Brønderslev, hørte Per, en mandag formiddag i februar 1979, på arbejde på Øster Brønderslev Bibliotek om et hus, der lige var sat til salg i byen. Han så det senere samme dag, vi så det sammen om tirsdagen og købte det fredag i samme uge. Det var der flere grunde til. Dels var det et charmerende hus med mange muligheder, dels passede prisen til vores slunkne pengepung som nyuddannede, for husene i Øster Brønderslev var en del billigere end i Brønderslev, og sådan er det stadig. Og endelig havde Per i sine næsten 1 1/2 år med arbejde i Øster Brønderslev oplevet byen som et godt og levende sted i udvikling, og sådan er det også stadig. Vi bor fortsat i Øster Brønderslev i det samme hus, hvor vores 3 børn også er vokset op.

Lokale foreningsaktiviteter

Det er netop byens udvikling gennem de seneste godt 40 år og vores andel heri, der er omdrejningspunktet i denne historie om at flytte til et lille lokalsamfund og om at involvere sig. Ved kort at beskrive vores lokale aktiviteter giver vi samtidig et indblik i byens udvikling.

Vores første lokale engagement begyndte ved en tilfældighed. Efter et helt specielt forløb skulle bestyrelsen bag Øster Brønderslev Vandværk genetableres, så der blev i starten af 1980’erne indkaldt til møde i mødelokalet på Øster Brønderslev Bibliotek. Da Per efter bibliotekets lukketid stak hovedet ind til mødet for at minde deltagerne om at tænde alarmen, når de gik, lød det: “Du er valgt!”. Det blev til en del år i den bestyrelse med et spændende samarbejde om at forbedre vandforsyningen i byen og nærmeste opland.

Også i begyndelsen af 1980’erne var der indkaldt til den årlige generalforsamling i Øster Brønderslev Borgerforening. Vi var både nysgerrige og interesserede i foreningens arbejde, og det endte også med, at Birgit blev valgt til bestyrelsen som ny tilflytter og eneste kvinde. Senere blev hun formand. Det blev til mange år i bestyrelsen, og i den periode blev der bl.a. efter en del diskussion foretaget en sammenlægning af de to bestyrelser for henholdsvis Forsamlingshuset og Borgerforeningen. Det skete, fordi det var logisk i forhold til begge foreningers aktiviteter, og fordi det var nemmere kun at skaffe medlemmer til én bestyrelse.

I den periode blev en tidligere tradition med lokale dilettantforestillinger genoplivet. De kørte for fulde huse i Forsamlingshuset i flere år med hyggelige øveaftener og forestillinger samt tilhørende fester. Birgit var i næsten alle årene enten på scenen som aktør eller aktiv som instruktør.

Borgerforeningen blev involveret i det store arbejde med at finde frem til ejerskabet bag Bålhøj Plantage, der var etableret i 1907 af et lokalt aktieselskab som udflugtssted og samlingssted for lokale aktiviteter, men som ikke var blevet vedligeholdt i mange år. Detektivarbejdet med at opspore aktieejernes efterkommere afsluttedes først i 1980’erne helt juridisk med, at Borgerforeningen fik overdraget ejerskabet af Bålhøj Plantage. Nu blev der ryddet op i plantagen, så den igen blev et udflugtsmål og rekreativt område for byens borgere. Der blev kort efter, med støtte fra Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse, etableret et udsigtstårn, som dog fik et relativt kort liv. Plantagen blev også ramme om Borgerforeningens sankthansfester. Med overtagelsen af plantagen var grundlaget for Bålhøj Festival også skabt, uden at den var i tankerne på det tidspunkt. Mere om den festival senere.

Lokalhistorie

I 1984 tog Per initiativ til etableringen af Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne som selvstændig gruppe under borgerforeningerne i Øster Brønderslev og Hallund-Hollensted. Per er fortsat aktiv nu snart 40 år senere. Aktiviteterne i Lokalhistorisk Arkiv har selvfølgelig været at indsamle lokalhistorisk materiale af alle slags og at formidle den lokale historie. Formidlingen er sket gennem flere lokalhistoriske cykelture, busture, udflugter og foredrag. I samarbejde med arkiverne i den gamle Brønderslev Kommune blev der frem mod kommunesammenlægningen i 2007 udgivet 10 bøger i serien “Fra land og by”. Her er en stor del af artiklerne skrevet af Per, og stoffet fra Lokalhistorisk Arkivs område udgør samlet cirka en tredjedel og dækker mange emner af den lokale historie. Pers aktiviteter i arkivsammenhæng er de seneste år udvidet til også at omfatte søgning efter lokalhistorisk viden med metaldetektor. Det har medført mange spændende fund og er et godt supplement til mere traditionelt arkivarbejde.

Forældreråd m.m.

Da vores børn kom til, blev vi også involveret i forældrerådet i børnehaven, og da skolebestyrelserne i 1990 blev etableret som afløsning for skolenævnene, blev Birgit valgt til skolebestyrelsen for Øster Brønderslev Centralskole. Den post havde hun i 12 år, hvoraf de sidste 8 var som formand. Det var en spændende opgave i årene med børn at være med til at præge udviklingen af den gode, lokale skole.

Øster Brønderslev Idrætsforening er en central forening i byen, så også der har vi været aktive. Det er dog børnene, der har været mest idrætsaktive, mens Birgit i en periode har været formand for badmintonafdelingen og har spillet med i nogle revyer til ØBIs dengang årlige sommerfest.

Dagligvarebutik og Sparekasse

Efteråret 1997 lukkede LokalBrugsen i Øster Brønderslev, da butikken efter en del arbejde blev solgt til nogle købmænd, så byen kunne bevare en dagligvarebutik. Per var med i bestyrelsen i flere år frem mod salget. Sammen med skiftende uddelere kæmpedes kampen for at bevare Brugsen som lokalt ejet butik, men det var forgæves af flere årsager. Efter skiftende ejere overtog den nuværende ejer butikken i 2004. Efter en stor udvidelse og nybyggeri med helt speciel lokal opbakning stod butikken færdig i november 2015 og er et stort aktiv for byen.

Omkring 2000 blev Per valgt ind i repræsentantskabet for Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse og blev også medlem af Sparekassebestyrelsen. Sparekassen var et lille pengeinstitut, som fik det stadig sværere med nye regler for drift af pengeinstitutter, og i forbindelse med finanskrisen blev det ikke nemmere. Ved udøvelse af rettidig omhu blev Sparekassen solgt til Nordjyske Bank ved slutningen af 2009, for på den måde blev Sparekassens akkumulerede overskud placeret i en fond – Sparekassefonden. Forrentningen af pengene heri uddeler fondens bestyrelse som støtte til lokale formål i Sparekassens virkeområde. Den første fondsbestyrelse bestod af den tidligere sparekassebestyrelse, så her deltog Per de første 8 år. Fra 2018 har Birgit siddet i bestyrelsen for Sparekassefonden, der siden sin start og frem til og med 2021 har uddelt i alt næsten 7,3 millioner til lokale formål.

Samlingshuset

Det første møde mellem byens foreninger og borgere om ideen med et nyt Samlingshus blev holdt allerede foråret 2001, men ideen vandt ikke tilstrækkelig opbakning i foreningerne på det tidspunkt. Et par år senere organiserede Birgit medlemmer til en ny bestyrelse for Borgerforeningen, da den tidligere bestyrelse var tæt på at nedlægge foreningen. Hendes initiativ blev taget med det særlige formål at få sat gang i planerne om etablering af et nyt forsamlingshus til erstatning for det gamle og udslidte. Flere andre foreningers faciliteter var også nedslidte, og ingen havde økonomi til det store. For at sikre byens foreningsliv i fremtiden med tidssvarende faciliteter og for at gøre byen attraktiv for tilflyttere måtte vi gøre noget. Sammen kunne vi skabe noget nyt på tværs af de sædvanlige grupper i byen. Sammen med en gruppe af andre handlekraftige folk dannedes en ny borgerforeningsbestyrelse, som Birgit blev formand for. Det viste sig nu, at byens store aktører: Østsidehallen, Øster Brønderslev Idrætsforening, Borgerforeningen og Menighedsrådene for Øster Brønderslev og Hallund, kunne finde sammen i et meget konstruktivt samarbejde, og Fonden for Samlingshuset blev dannet i 2007/2008. Den detaljerede planlægning begyndte i 2009/2010 med økonomiske undersøgelser, mange skitser og diverse ansøgninger. Mange frivillige var involverede i arbejdsgrupper vedrørende brugen af huset, og mange frivillige deltog praktisk i hele byggeperioden. Fantastisk arbejde af alle.

I 2011 gik byggeriet af Samlingshuset i gang, og det var færdig i efteråret 2012, hvorefter ibrugtagningstilladelsen kom i januar 2013. I hele perioden har Birgit været formand for den samlende bestyrelse, der gennem Fonden for Samlingshuset står bag etableringen og driften af Samlingshuset. Birgit er fortsat Borgerforeningens repræsentant i den bestyrelse og er stadig formand. I byggeperioden var Per fundraiser og aktiv i arbejdet med at sikre projektets økonomi. Samlingshuset er et fantastisk godt og velfungerende eksempel på lokalt fællesskab og godt samarbejde, hvor vi begge har medvirket aktivt sammen med rigtigt mange andre. Den fælles indsats kan vi nu alle nyde.

Samlingshusets daglige leder har en gruppe frivillige og ikke helt unge mænd, der med deres forskellige evner udgør Håndværksrådet. Her har Per de seneste par år deltaget i gruppens praktiske arbejde med vedligehold og små håndværksprojekter.

Bålhøj Festival

Borgerforeningen arbejdede fra 2007 med ideen om at etablere en lokal musikfestival. Ideen fik et bestyrelsesmedlem, Henrik Jensen, under en gåtur i Bålhøj Plantage med familiens hund. Sammen med lokale musikinteresserede lykkedes det at holde den allerførste Bålhøj Festival i 2008, og bortset fra 2020 har der hvert år været afholdt festival i Øster Brønderslev oppe i Bålhøj Plantage. Det har været et stort praktisk og organisatorisk arbejde at arrangere Bålhøj Festival, og det har kun kunnet lade sig gøre med et tæt og effektivt samarbejde i Borgerforeningen, hvor Birgit var formand frem til 2017, da hun byttede post med næstformanden, Jesper Albrechtsen. Festivalen har også krævet stor lokal opbakning i form af såvel økonomisk støtte som praktisk arbejde, og det har alle årene været muligt at finde lokale frivillige til at deltage. I forbindelse med Bålhøj Festival har vi begge to i alle årene været en del af arbejdet på forskellig vis både før, under og efter festivalen.

Byfornyelse

En del af Borgerforeningens arbejde har altid været at arbejde for en udvikling af byen på en måde, der passer til lokalsamfundet. De seneste år har Birgit som foreningens repræsentant været involveret i planlægningen af byfornyelse og etablering af nye byggegrunde. Det kræver samarbejde med lokale politikere og embedsmænd, og det arbejde har medført en ny vej gennem byen og en byttehandel mellem Kommune og menighedsråd af arealet ved Øster Brønderslev Kirke, så der i 2018 kunne indvies et nyt bytorv og i 2019 en helt ny legeplads, samtidig med der blev lavet byggegrunde til nye lejeboliger. Her er de sidste lejligheder netop blev færdige. Det hele er ikke gennemført på Borgerforeningens initiativ, men uden dens aktive medvirken, er vi ikke sikre på, at det hele var gennemført på så relativt kort tid.

Andre samarbejder

I forbindelse med vores foreningsbaserede aktiviteter lokalt har vi begge deltaget i samarbejdsrelationer uden for lokalområdet, men med forbindelse hertil. Det drejer sig f.eks. om Birgits deltagelse i Landsbyrådet for Brønderslev Kommune samt Pers deltagelse i Lokalhistorisk Samvirke og i LAG-Brønderslev, der støttede lokale projekter med EU-midler.

Birgit kom med i bestyrelsen for Møllefonden kort efter 2000 og er fortsat med her. Det har hun og byen haft stor fornøjelse af. Møllefonden er en erhvervsdrivende fond, der står bag aktivitets- og bosteder for psykisk udviklingshæmmede. Det første sted blev etableret i Brønderslev i 1990, og siden har man udvidet flere steder. Det skete først i Brønderslev, men de seneste år er udviklingen sket i Øster Brønderslev, hvor der har vist sig gode muligheder, og hvor alle er blevet taget godt imod.

Da det gamle forsamlingshus i Øster Brønderslev stod tomt efter etableringen af Samlingshuset, købte Møllefonden huset og satte det fint i stand, så det i dag bruges som fælles rammer, hvor alle Møllefondens beboere og ansatte kan mødes til festlige lejligheder og kurser.

Da Nordjyske Bank lukkede sin filial i Øster Brønderslev ved udgangen af 2013, stod bygningen tom i længere tid, indtil Møllefonden købte det, byggede det helt om og etablerede stedet “Oasen” med gode forhold til de 8 beboere.

Senere købte Møllefonden ejendommen Nørgaard, der ligger ved siden af det gamle forsamlingshus. Her har man etableret boenheden Elmelund, der snart udvides med endnu et hus.

Endelig har Møllefonden netop købt Søndergård i Øster Brønderslev, hvor der nu arbejdes med planer for endnu flere muligheder for boenheder og for aktiviteter.

Birgit har ikke været afgørende for Møllefondens etablering i Øster Brønderslev, men har som bestyrelsesmedlem kunnet gøre opmærksom på de lokale muligheder, der var her, for at Møllefonden kunne få dækket sine behov for flere faciliteter.

Andre lokale aktiviteter

I de aktiviteter, vi har beskrevet indtil nu, indgår vi med aktiv deltagelse i eksisterende foreninger og fællesskaber og bidrager til resultaterne, men en god del af andre initiativer har været vores egne for at skabe nye og bedre fællesskaber.

Da vores yngste datter blev for gammel til at gå i skolefritidsordningen, hvor hun plejede at lave hjemmelavede julegaver til hele familien, gav hun Birgit ideen om at lave et julegaveværksted for alle lokale børn fra 3. klasse og op. Det første julegaveværksted åbnede i en weekend i november 1999, og der blev holdt julegaveværksted i lokalerne på Øster Skole og i fritidsordningen frem til og med 2015. Mange, mange lokale folk var ledere af de meget forskellige kreative værksteder, og der blev lavet utallige julegaver af børnene til deres søskende og øvrige familie i de 16 år, hvor Birgit sammen med Bente Børjesson styrede løjerne, og hvor Per sammen med vores søn, Andreas, hvert år stod for et værksted med fabrikation af lystfiskerudstyr, og en af vores døtre, Laura, hjalp på flere forskellige værksteder.

Apropos løjer så havde Per i mange år været irriteret over børnenes fantasiløse indsats hver nytårsaften, hvor deres “løjer” grænsede til hærværk. Derfor afholdt han et par år før årtusindskiftet et kursus i nytårsløjer for en gruppe børn. En rundtur med dem i byen om eftermiddagen nytårsaftensdag inspirerede dem til rigtige og mere fredelige løjer. De lærte god opførsel og kreativitet, så de fik et diplom. Det kursus kunne godt gentages.

Vi havde på forskellig vis opdaget, der var en lokal interesse for vin – en interesse vi delte. Efter to års vinsmagninger i aftenskoleregi valgte vi to sammen selv at arrangere en serie vinsmagninger i foråret 1999. Det blev for stor en opgave at løfte alene, så siden har vi været en gruppe med skiftende medlemmer, der står for de 5 årlige vinsmagninger, men hvor vi begge stadig er med i planlægningen og afviklingen. Nu mere end 20 år senere kan vi se tilbage på nogle lærerige og fornøjelige aftener, der hvert år har bragt cirka 50 lokale folk sammen på kryds og tværs af alder og sædvanlige strukturer. Og vi planlægger allerede nu næste sæson.

Der er rigtigt god gang i aktiviteterne i Samlingshuset i Øster Brønderslev, men alligevel savnede vi nogle tilbud rettet til de lokale beboere. Derfor blev gruppen Event Samlingshus på Birgits initiativ stiftet til at lave forskellige foredrag og oplevelser. Det er blevet til en bred vifte af arrangementer som f.eks. musik, foredrag, stand-up, bogcaféer og fællesspisninger.

Også online har vi bidraget til det lokale liv. Per har lavet og bestyrer hjemmesiderne for Borgerforeningen og Bålhøj Festival, styrer infoskærmen i SPAR Øster Brønderslev og bidrager til skærmene i Østsidehallen, og endelig er han administrator for Bålhøj Festivals Facebook-side og medadministrator for Borgerforeningens Facebookside.

Lokalbladet

Lokalbladet for Øster Brønderslev-Hallund området er et kapitel for sig. Ideen om et gratis uddelt blad med helt lokale nyheder blev præsenteret af Per på et møde i Forsamlingshuset. Efter en periode med planlægning og sikring af økonomien, blev første nummer uddelt i maj 1996. Med 4 numre hvert kalenderår uddeles det næste blad, der er nummer 103, i december 2021 efter snart 26 år. Helt fra begyndelsen har der været fin opbakning til Lokalbladet i form af økonomisk støtte direkte fra læserne samt fra foreninger, annoncører og Menighedsrådene, der bruger Lokalbladet som menighedsblad. Også alle lokale foreninger bruger Lokalbladet til at informere om deres tilbud.

Så 4 gange om året bruger Per sammen med de øvrige redaktionsmedlemmer et par dage på at gøre et nyt nummer af Lokalbladet klart til trykning. Dertil kommer timerne, som mange byder ind med, til at indsamle og skrive stoffet til Lokalbladet. Resultatet er, at hvert nummer er et aktuelt indblik i de aktuelle lokale muligheder. Her bydes nye beboere velkommen til lokalområdet, og der bringes alle mulige lokale informationer. Tilsammen er alle Lokalbladets numre desuden en unik dokumentation af de mange aktiviteter og fællesskaber i et lokalt område gennem indtil nu 26 år.

Afslutning

Vel har det krævet en god del tid og energi at være aktive lokalt, men gode oplevelser giver mere energi. Vi har haft stor fornøjelse af alle de lokale aktiviteter, og vi har gennem dem fået mange rigtigt gode venner.

Det er oplagt, at ikke alle ideer og initiativer bliver til noget, at ikke alt lykkes, og at slet ikke alt overlever på lang sigt. Det er heller ikke muligt at gøre alle tilfredse eller at være enige med alle. De diskussioner har vi gerne taget. Men uden at prøve at gøre noget, sker der ikke noget, så vi har forsøgt at gøre noget for det lokale liv – i fællesskab med mange.

Vi håber, at vi har bidraget til en fællesskabsånd. Vi er klar til på et tidspunkt at give arbejdsopgaverne videre, og vi er sikre på, at fællesskabet vil løfte opgaverne fremover.