Kirkemarken i Vrensted – tænkt som Landbrugsskole

Gården “Kirkemarken” opført i 1917/1918 i Vrensted på A.C. Andersensvej 33,  var oprindeligt tænkt bygget til en Landbrugsskole.

 

foto ca. 1950

Markkort og købekontrakt venligst udlånt af Kristian Justesen, Mellegaard, A C Andersensvej, Vrensted.

Den kendte sagfører Anders Olesen, med kontor i Nørresundby, og bopæl i Vodskov, havde store planer omkring opførelse af en ejendom i Vrensted på Præstegårdens jorder, tænkt som en ny Landbrugsskole. Han fik en aftale i stand med Kirkeministeriet og Vrensted Kirke v/ pastor Plesner.

Anders Olesen var bondesøn fra Vrensted, opvokset på “Høngaard”, på Pilgårdsvej i Vrensted.

Han opførte bl.a. Vodskov Kirke, var med i oprettelsen af Nørresundby Bank, var dens direktør de første 25 år. Erhvervede store arealer i Hammer Bakker. Opførte Skovgaarden i Vodskov. Byggede i Vrensted også Ane Maries Hus plus de huse der i byggestil ligner, på Vingevej og Bådstedhedevej ved Trehjørnet. Desuden har han været Kirketiendeejer af Vrensted Kirke og opført Kapellet og skænket altertavlen og forestået noget udsmykning ved Vrensted Kirke.

Hvordan købet af jorden til opførelse af en Landbrugsskole i Vrensted er foregået, læs nedenfor, dog kan tilføjes, at ifølge købekontrakten er den indledende korrespondance omkring salget af en del af kirkens jorder til sagfører Olesen, allerede påbegyndt i januar 1917 og sagen er først endelig afsluttet i 1926 iflg. tinglyst købekontrakt.

Iflg. kopi af købekontrakten, som er afskrevet sidst i denne lille historie,  blev den underskrevet den 30.  august 1920  i Vrensted Præstegaard af pastor Jul. Plesner for Vrensted Kirke og af sagfører Olesen den 28. august 1920, som køber af jorden til sin Landbrugsskole, for at opføre gården Kirkemarken, på A.C. Andersensvej i Vrensted til brug som Landbrugsskole.

Som skrevet: Sælger af jorden er Vrensted Kirke ved pastor Jul. Plesner.

Arealet udgør ialt 70 tdr. land, som hovedsagelig ligger omkring stedet hvor Landbrugsskolen skal opføres, dels nede i Kæret, dels ved Præstens Plantage. Gården blev opført på A.C. Andersensvej 33, Vrensted.

Iflg. markkort dog kun ca. 41 tdr. land, som ikke stemmer overens med ovenfor anførte. Måske noget jord tilkøbt efterfølgende

Købesummen var aftalt til kr. 53.000 samt at de gamle avlsbygninger ved Vrensted Præstegård skulle bortskaffes, desuden forligtelser til oprensning af grøfter m.m. Endvidere skal opsættes hegn omkring den tilbageværende del af Præstegårdens jorder.
Der gives fri færdselsret på en 10 alen bred vej fra Bådstedhedevej til Præstens Plantage (den eksisterer og kan stadig benyttes ved 1. hus på højre hånd efter Præstegården mod Thise – (ved Marie og Gerhards  lille hus).
Købekontrakten er tinglyst og underskrevet af pastor Plesner  30. aug. 1920 og A. Olesen 28.08.1920. Det endte med komplikationer omkring etablering af landbrugsskolen, som aldrig blev til noget.

Men gården “Kirkemarken” var  allerede blevet opført i 1917 og blev forpagtet ud, da det mislykkedes at få etableret en Landbrugsskole. Forpagtningen overgik til Kaspar Koldkjær, der havde været forpagter af gården Rødslet ved Vadum, og senere igen i 1943 overtog sønnen Ejnar Koldkjær forpagtningen. I 1955 købte Ejnar Koldkjær og hustruen Gudrun så “Kirkemarken” og de drev den i en årrække. Ejendommen blev omkring 1969/70 solgt til Richard Justesen og jorden frastykket. Bygninger blev efterfølgende solgt til en privatperson og her i 2019 ejes bygningerne alene, af Rene Nielsen, der er igang med en gennemgribende renovering af stuehuset.

Vi ved, at det er Sagføreren, der har ladet sin ven, arkitekt Mørk-Hansen tegne og opføre bygningerne til gården i samme stil som bygningerne til ”Skovgaard” i Vodskov, der er opført i 1908 af samme arkitekt.

Kirkemarken 2017
Kirkemarken 2019

Dette er en afskrift fra en kopi som Landsarkivet Nørrejylland i Viborg har udfærdiget den 06.12.1981 sign. kg. og som jeg har lånt til afskrift af Kristian Justesen, Mellegaard, Vrensted hvis bedstefar købte Kirkemarken for år tilbage og frastykkede jorden til sammenlægning med Mellegaard.

Således skrevet:

18. Marts 1926

Stpl. 410 Kr. 40 øre

K j ø b e k o n t r a k t.

Underskrevne Sognepræst for Vrensted og Thise Menigheder J. Plesner sælger herved til Sagfører A. Olesen i Henhold til Kirkeministeriets Skrivelse af 10de Januar 1917 saalydende: Med Hensyn til Hr. Kammerherrens og Deres Højærværdigheds Skrivelse af 14de November f. A. angaaende det dermed indsendte fornyede Andragende fra Sognepræsten for Vrensted og Thise Menigheder, Plesner, om Tilladelse til at afhænde den på de hoslagt tilbagefølgende Tilbud og Rids nærmere angivne Del af Vrensted Præstegaards Jorder til Sagfører A. Olesen, Nørresundby, der agter at lade opføre en Landbrugsskole på den, samt tillige en Del af Præstegaardens avlsbygninger til Nedrivning for en Købesum af henholdsvis 51.ooo Kr og 2.ooo Kr., skal man tjenstligt meddele til Efterretning og videre Bekjendtgørelse, at Ministeriet efter Omstændighederne vil kunne bifalde at de omtalte Jorder og Avlsbygninger afhændes for de tilbudte Kjøbesummer, dog saaledes at der forbeholdes Embedet Ret til 50% af Værdistigningen ved hvert senere Salg af de omhandlede Jorder eller Dele af samme, hvorved bemærkes, at der til Grund for Beregning af Værdistigningen vil være at lægge følgende Priser for de paagjældende Jorder: 1. for ca. 12 Tdr. Land af Kirkemarken, der støder op til Stationsvejen: 1200 Kr. pr. Td. Land. 2. for de øvrige ca. 17 Tdr. Land af Kirkemarken 1000 Kr. pr. Tdr. Land. 3. for ca. 12 Tdr. Land Kærjord (vestenunder) 500 Kr. pr.Tdr. Land. 4. for den ca. 9 Tdr. Land store opdyrkede Del af ”Sandkæret” 400 Kr. 5. for den øvrige (uopdyrkede) Del af Sandkæret ca. 18 Tdr. Land 300 kr. 6. for ca 2 Tdr. Land mellem Stationsvejen og Kirken 2500 kr.

Der er endvidere Vilkaar for Salget, at Kjøbesummen inddrages blandt Stiftets offentlige Midler til Forrentning til Fordel for Sognekaldet, at Kjøberen bærer alle Handelen og Udstykningen forbundne Udgifter samt sætter og vedligeholder lovligt Hegn med den tilbageværende Del af Præstegaardens Jorder.

Om hvorvidt Salget herefter finder Sted forventer man at modtage Indberetning samt til Skrivelse fra Kirkeministeriet af 9. Marts 1917 saalydende:

Efter at Ministeriet i Skrivelse af 10de Januar d.A. havde meddelt Tilladelse til Bortsalg af en nærmere beregnet Del af Vrensted Præstegaards Jorder til Sagfører A. Olesen, Nørresundby, blandt andet på Vilkaar, at der forbeholdes Præsteembedet Ret til 50% af Værdistigningen ved hvert senere Salg af de omhandlede Jorder, har nævnte Sagfører Olesen i et med Hr. Kammeherrens og Deres Højærværdigheds Skrivelse af 23. f. M. (255/16) hertil indsendt Andragende anholdt om, at det omhandlede Forbehold maa bortfalde saa snart det solgte er overtaget af en Landbrugsskole eller dog saaledes at Forbeholdet kun gjælder Salg indenfor et Tidsrum af 25. a 30 Aar fra 1ste Januar 1917 at regne

I Anledning heraf skal man tjenstlig melde til Efterretning og videre Bekjendtgørelse at Minnisteriet herved efter Omstændighederne bifalder, at Forbeholdet bortfalder, naar de fornævnte Jorder er overdraget til den Paarænkte Landbrugsskole som selvejende Institution.

Efternævnte Jorder fra Vrensted Præstegaard, der nu efter passeret Udstykning er betegnet og skyldsat saaledes under Vrensted By og Sogn:

Matr. Nr. 1 d Hartkorn o Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. 1 1/2 Alb.

Matr. Nr- 1 e ” o 5 ” 3 ” 1 1/4 ”

Matr. Nr. 1 f ” o 5 ” 1 ” 2 ”

Matr. Nr. 1 g ” o 3 ” 1 ” o 1/4 ”

Matr. Nr. 1 h ” o 3 ” o ” 2 ”

Matr. Nr. 1 i ” o 1 ” o ” 1 3/4 ”

Matr. Nr. 1 k ” o 2 ” 2 ” o ”

Matr. Nr. 1 r ” 1 5 ” 3 ” 2 ”

Matr. nr. 1 q ” o 2 ” 1 ” 2 1/4

Tilsammen: 5 Tdr. 3 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.

Tilsammen ca. 70 Tdr. Land samt af Præstegaardens Avlsbygninger Forpagterboligen det vestre hus og et stykke af Laden til Nedrivning.

1. Jorderne overdrages Kjøberen med de Rettigheder og Forpligtelser, hvormed de hidtil har tilhørt Sognekaldet, hvorved særlig bemærkes, at der på ejendommen hviler Jernbaneskyld og at Kjøberen sætter og vedligeholder lovligt Hegn mod den tilbageværende Del af Præstegaardens Jorder. Paa Ejendommens Folio er noteret Thinglæste Tiendeforretninger. Ifølge Vandsynskendelse paahviler der det solgte Forpligtelse til Deltagelse i Vedligeholdelsen af Dalgrøften og nordre Kjærgrøft og i Henhold til Jernbaneexpropriationsforretning paahviler der Ejerne af Kjæret Oprensningspligt for begge Sider af Skelgrøften mod Banen. 1/6 Bankhæftelse henstaar uudslettet. Endelig bemærkes, at enhver Ejer og Bruger af Lars Michael Sørensens Ejendom Matr. Nr. 1 1, Vrensted Præstegaarden Matr. nr. 1 a sstds. Har Ret til fri Færdsel af enhver Art ad en 10 Alen bred Vej langs Østgrænsen af Matr. Nr. 1 k i dens hele Udstrækningfra Landevejen til Plantagen.

Herom vil Skjødet være særlig at læse og notere som Servitut. De solgte Bygninger ere nedrevne og bortførte. 2 Kjøberen har overtaget Jorderne. Han har fra Overtagelsen udredet de af disse gaaende Skatter og Afgifter, som han også fremtidig tilsvarer uden Ansvar for mig og Embedet. 3. Kjøbesummen er fastsat til 51.ooo Kr. for Jorderne og Kr. 2.ooo Kr. for Bygningerne tilsammen 53.ooo Kr. Heraf er betalt 210 Kr. for Jorderne og 2.ooo Kr. Restkøbesummen 52.790 Kr. forrentes fra 1ste Juli D. A. med 4% p.a. hvilken Rente betales med en Fjerdedel hver 1ste Januar, 1ste April 1ste Juli og 1ste October, første gang 1ste Oktober d.å til Stiftskassen. Kjøbesummen der inddrages under Aalborg Stifts offentlige Midler, berigtige saaledes, at Køberen udsteder Obligation for den Del af samme, som med Stiftsøvrighedens Samtykke kan forblive indestaaende på 1ste Prioritet i Ejendommen med Bygninger, Besætning, Inventar og Tilbehør i Henhold til en Vurderingsforretning efter Reglerne i Lov af 19. Marts 1869, medens Restkjøbesummen betales kontant og skadesløst på nærmere Anfordring. Paa Ejendommens Folio i Registret til Pantebøgerne vil der være at gjøre fornøden Paategning om Embedet forbeholdte Ret til 50% af Værdistigningenved hvert senere Salg beregnet på Grundlag af de Ministeriets Skrivelse af 1o Januar 1917 anførte Værdiansættelser. Naar Kjøbesummen er berigtiget som anført, meddeles der Kjøberen Skøde på de solgte Jorder. Paa Tro og Love ansættes den faste Ejendom til Værdi 51.ooo Kr. 4. Omkostningerne ved denne Kontrakts og Skjødet samt Udstykningen betales af Kjøberen alene. Til Bekræftelse om, at saaledes er kontraheret, medunderskriver jeg Sagfører A. Olesen denne Kontrakt som jeg fra min Side opfylder skadesløs.

Vrensted Præstegaard 30. Aug. 1920. Jul. Plesner

Nørresundby 28. Aug. 1920, A. Olesen

Stempeltakst 2 Kr. Hjørring Amt. Den 12. Juni 1926 P. Nørgaard (L.S)

S k j ø d e. I Henhold til foranstående og Kirkeministeriets Skr. Af 8. Jun i 1921 skjøder jeg Sognepræst Jul. Plesner herved til til Sagfører A. Olesen den ham solgte parcel Matr. nr. 1 q Vrensted By og Sogn, Hartkorn 2 Skp. 1 Fdk. 2 1/4 Alb.. Kjøbesummen for denne Parcel 5719 Kr. er betalt. Den gjemmen Parcellen på Kortet viste Vej er nu henlagt til Vestsiden af Matr. nr. 1 q Vrensted, hvor den bestandig skal henligge til fri og uhindret Færdsel for alle og enhver herom bedes Skødet særlig læst og noteret som servitutstiftende. Bestemmelsen i Kjøbekontrakten Post 1 om særlig Læsning gjentages. Vrensted Præstegaard den 22. Juli1922 Jul. Plesner, Sognepræst. Foranstaaende Skøde approberes herved. Aalborg Stiftsøvrighed, den 24. Oktober 1922. Bache. Chr. Ludwigs. Reg. nr. 11 ved 5. alm. Vurderin g. Vurderingssum til Ejendomsskyld 250009 kr. i Forb. m. 2 i og 1 p smst. Ved 4. alm Vurd. Er 1 q ansat til Ejendomsskyld til 61.800 Kr. i Forb. m. anden Ejendom, men fraskilt ifølge Landbrugsmin. Skr. Af 19/7 1919. Ingen Restancer af Amtsstueskatter. Hjørring Amtsstue, d. 13. marts 1926, Chr. Riis. F.L.p.HK…

den 18/3 1926 og protokolleret J. Damsgaard. Kst.

Skødet er læst og noteret tillige som Servitut om Vejret for alle og enhver paa den solgte Parcel og som servitut om Ret til Færdsel for Matr. nr. 1 l og Matr. nr. 1 a Vrensted på Matr. Nr. 1 k ibd.

Retsanmærkning: Præsteembedet er uden tinglyst Adkomst.