Ildsjæle – De gør det af lyst

EN BORGMESTERS SYNSPUNKT

Hvad kan ildsjæle set fra en borgmesters synspunkt?

Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, ser ildsjæles engagement som en nødvendighed for at skabe en positiv forandring i landdistrikterne:

“Det jeg ser, er, at de lokale succeser forekommer der, hvor ildsjæle selv har taget teten og skabt forandring. Ildsjæle og kommune skal arbejde sammen mod fælles mål. Nogle gange kan ildsjælene se nogle ting, som kommunen ikke har blik for. Ildsjælene kan jo godt se, at der sker kun noget, hvis de selv er med og gør en indsats. Og når vi arbejder sammen, kan der opstå stor stolthed over de positive forandringer, vi sammen kan skabe.”

ILDSJÆLE ER DEN VIGTIGSTE INGREDIENS I EN OMRÅDEFORNYELSE

Ildsjæle er kendetegnet ved ikke at definere sig selv som sådan. Ildsjæl er et ord, man sjældent bruger om sig selv, men gerne bruger i anerkendelsen af andre, aktive borgere i lokalsamfundet. Ildsjæle fokuserer oftest på fællesskabet, som de er en del af, og projektet, som de skaber. De kommunale område fornyelseskoordinatorer er derimod hurtige til at pege på markante ildsjæle og fremhæve betydningen af ildsjæles indsats: “Ildsjæle er uundværlige, fordi de kender byen. De ved hvor skoen trykker, og de har visionerne,” siger områdefornyelseskoordinator i Ryslinge, Trine Hedegaard. Og ildsjælene er med til at forankre projekterne og give energi og gejst til at blive ved med at skabe: “Ildsjæles indsats sikrer lokal forankring og engagement, der smitter af på nye projekter. På den måde er ildsjæle den vigtigste ingrediens i en områdefornyelse.”

GENOPDAGELSEN AF DET FRIVILLIGE

Centerleder for Center for frivilligt socialt arbejde, Laust Kristensen, påpeger, hvordan frivilligt arbejde gennem de sidste 100 år har spillet en afgørende rolle i samfundets udvikling. Men med velfærdsstaten blev den frivilliges opgave flyttet over i det store fællesskab, som staten er udtryk for. Laust Kristensen ser en ny tendens forme sig: “Man taler om genopdagelsen af det frivillige. Det er en illusion at tro, at staten kan løse alle problemer, og der er en vigende opbakning til den totale velfærdsstat, der favner alle opgaver – for nogle opgaver løses bedst på andre måder. Hvor det offentlige kan levere universelle løsninger på praktiske udfordringer, kan lokale ildsjæle tilbyde social sammenhængskraft, venskaber og netværk, som kan være mindst lige så vigtige for, at et lokalområde fungerer.”

VRENSTED

En engageret gruppe af ildsjæle har været med hele vejen i omdannelsen af Vrensted. Der er etableret nye vejforløb med små pladser med frugtlund, bænk, skulptur og steder, hvor borgere kan mødes.

lldsjælene komplementerer hinanden og har skabt en god forbindelse til deres bagland og fået bred anerkendelse for beslutninger og forandringer. siger JØRGEN SCHIERUP, ILDSJÆL

OMRÅDE Vrensted, Hjørring Kommune

V I S I O N

Det overordnede formål har været at skabe fysiske forbedringer og forskønnelser i 4 udvalgte landsbyer – heriblandt Vrensted – som styrkede et tidssvarende landsbymiljø således, at byerne fortsat er attraktive at bo i for såvel yngre som ældre indbyggere. Indsatsen har styrket det lokale engagement og sammenhold, inspireret til private initiativer samt inspireret øvrige landsbyer til at sætte fokus på identitet og kvaliteter i lokalmiljøet

En styregruppe (bestående af repræsentanter for kommunens Teknik- og Miljøudvalg og administrationen) er overordnet ansvarlig for områdefornyelsen, mens en projektgruppe (bestående medarbejdere fra Plan & Udvikling og Park & Vej) sikrer fremdriften, inddrager lokale interessenter samt leder gennemførelsen af de enkelte projekter i områdefornyelsen. Herudover findes en Dialoggruppe i hver landsby (lokale borgere og interessenter), der inddrages i projektudviklingen

PROJEKTPERIODE Områdefornyelsen i fire landsbyer gennemførtes i perioden 2009 – 2012

5 pointer

Med udgangspunkt i erfaringer om samarbejdet mellem ildsjæle og kommune.

 

DE GØR DET AF LYST

Ildsjæle motiveres af forskellige projekter og af at bringe egne talenter i spil. Derfor er det afgørende, at de beskæftiger sig med lige netop det, de brænder for.

FÆLLES AKTIVITETER HOLDER ILDEN I GANG

Der kan være lang vej fra idé til realisering, og det kræver tålmodighed at være ildsjæl. Men med enkle greb kan man sikre, at ildsjæle i et projekt holder gejsten – også i de lidt ‘døde’ perioder. Med løbende fejringer af delmål og afvikling af midlertidige aktiviteter kan man holde ilden i gang.

DET AFGØRENDE BINDELED

Områdefornyelseskoordinatorer – de kommunale tovholdere for områdefornyelsen – udgør et afgørende bindeled mellem den offentlige og den civile verden. Gennem en personlig relation til ildsjæle bidrager de til at skabe nærhed mellem kommune og borger.

ILDSJÆLEN SOM KREATIV KRAFT

Tør man sætte ildsjælene fri og som kommune slippe tøjlerne, kan resultatet blive en dynamisk udvikling i lokalmiljøet. Ildsjæle kan ofte give et anderledes blik på et lokalsamfunds muligheder og er ikke bundet af formelle rammer. Ildsjæle gemmer med andre ord på en innovativ og kreativ kraft.

FORANDRING SKER GENNEM FORANKRING

Områdefornyelser skaber dialog og nye relationer mellem mennesker på tværs af lokale skel. Samtidig får ildsjæle gennem udførelse af konkrete projekter i lokalmiljøet en forstærket relation til deres lokalområde. Relationer, som alle er med til at sikre en fortsat indsats og omsorg for stedet, efter en områdefornyelse formelt set er slut.

lldsjæle er meget forskellige. Det er vigtigt at have for øje, for det betyder også, at de motiveres af forskellige tings iger ANNIKA AGGER, LEKTOR VED RUC

Ildsjæle drives oftest af passionen for en specifik sag, og det vil som regel være sagen – og ikke myndigheders agendaer – der motiverer. Derfor er det ikke givet, at lokale ildsjæle orienterer sig efter områdefornyelsens vision og kommunens opgave er at sikre, at ildsjælenes passion og områdefornyelsens vision kan spille sammen og skabe synergi. Med det for øje, er det afgørende, at ildsjæle beskæftiger sig med lige netop dét, der tænder dem i en områdefornyelsesindsats – ellers er der risiko for, at de falder fra undervejs.

Når det er lysten, der driver værket, er det vigtigt at bruge og anerkende hinandens talenter. Nogle motiveres af det praktiske, som for eksempel at dyrke en fælles have eller varetage konkrete renoveringsopgaver, mens andre motiveres af at arbejde med de større, strategiske linjer i et projekt eller at udvikle nye, kreative idéer.

Hvis der er en ambition om, at ildsjæle skal spille en aktiv rolle i forbindelse med en områdefornyelsesindsats, er det derfor vigtigt fra starten at afdække, hvilke borgerdrevne initiativer, der allerede er i gang, og at være lydhør for ildsjælenes input til, hvor det er relevant at tage fat. Samtidig bør man være opmærksom på, hvad der skaber begejstring hos den enkelte. Med en tidlig opmærksomhed på, hvad der tænder ildsjælene i lokalsamfundet, og hvilke initiativer, der allerede har godt fat, er der større chance for et frugtbart samarbejde, der giver værdi for alle parter.