Fra arbejdslivet til arbejdet som frivillig af Anni Schjønning

 

Anni Schjønning

Arbejdslivet er en stor del af ens tilværelse. Derfor er det også af stor betydning, at man trives og glædes over det eller de job, som man har været beskæftiget med. Så heldig har jeg altid været med rigtig mange spændende opgaver og gode kolleger.

Mit arbejdsområde har været inden for det tekniske område. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev jeg ansat på Brønderslev Kommunes Tekniske Forvaltning, som blev min arbejdsplads, som sekretariatsleder og udvalgssekretær indtil den næste kommune-sammenlægning i 2007. Opgaverne, som løses i Teknisk Forvaltning er mangeartede og vidt forskellige, infrastruktur, veje og stier, byplanlægning, byggemodning af bolig- og erhvervsområder, lednings-anlæg for forsyninger, byfornyelsesprojekter, arealer i det åbne land, vandløb, naturområder o.s.v.

Samtidig med kommunesammenlægningen i 2007 blev det på Christiansborg vedtaget, at kommunale forsyningsområder, som spildevand/kloak og vand, skulle ud af det kommunale system og om-dannes til kommunalt ejede aktieselskaber. I Brønderslev Byråd besluttede man pr. 1. januar 2007 at omdanne de kommunalt ejede forsyningsværker for varme, vand og spildevand til aktieselskaber. En opgave som jeg blev tilbudt og blev ansat som forsyningschef til, og Jens Fjendbo Jensen blev valgt som bestyrelsesformand.

Det var en opgave, som var helt ny i det kommunale system. Det var en utrolig spændende opgave men også en udfordrende opgave med mange overraskelser både positive men også nogle negative. Brønderslev var blandt de første 7 kommuner i Danmark, som dannede de kommunale aktieselskaber, sådan: Moderselskabet Brønderslev Forsyning A/S, Brønderslev Varme A/S, Brønderslev Vand A/S og Brønderslev Spildevand A/S.

I 2013 stoppede jeg på Brønderslev Forsyning A/S og gik på pension. Inden jeg blev pensionist, havde jeg planlagt og glædet mig til, at jeg nu kunne være med i frivilligt arbejde.

Stiftelse af Borger9700

På forslag fra og initiativ af Karsten Frederiksen blev der indbudt til et møde i september 2013 med det formål at danne en borgerforening i Brønderslev. I mødet deltog udover Karsten, Niels Anker Ottesen, Gert Storkborg, Asger Dets, Gitte Krogh, Marianne Nellemann, Per Hardahl og jeg.

Resultatet blev dannelse af Brønderslev Borgerforening, Borger9700, på en stiftende generalforsamling den 30. september 2013. Jeg var i perioden fra dannelsen til generalforsamlingen i 2019 bestyrelsesmedlem, kasserer og sekretær. En periode med rigtig mange spændende tiltag.

Den Runde Pavillons Venner

Jeg synes, at Den Runde Pavillon er en fantastisk bygning med sin beliggenhed i den smukke Rhododendronpark. Jeg deltog i flere af de aktiviteter og arrangementer, der fandt sted i pavillonen. Så da jeg i 2015 fik en opfordring til at opstille til bestyrelsen, sagde jeg straks ja hertil. Jeg fik også her opgaven som kasserer.

Bestyrelsens opgaver er helt generelt at gøre alt for, at denne unikke pavillon kan bevares som kulturhus. Vi forestår udlejning, drift og vedligehold af pavillonen. Udgifterne herved er den indtægt, som vi opkræver for brug af pavillonen samt kontingent, idet et vilkår for leje er medlemskab. Vi har igennem de senere år med bidrag fra forskellige fonde kunnet indkøbe en del nyanskaffelser. Vi har i pavillonen bl.a. et flygel, musikhøjtaleranlæg, projektor m.v. Vi foretager syn efter hver udlejning for at sikre, at hver lejer afleverer pavillonen i samme rengjorte stand, som lejer modtog den i.

Pavillonen må lejes ud til foreninger, institutioner og interessegrupper. Den må ikke lejes ud til private arrangementer.

Procedure for leje sker via ansøgning på pavillonens hjemmeside. Jeg modtager pr. mail ansøgning om leje, hvorefter jeg booker pavillonen til lejer, udskriver og sender regning til lejer.

Pavillonen bliver mere og mere populær at leje, især til koncerter og musik generelt. Alle koncerter og musikarrangementer arrangeres af de frivillige i de forskellige foreninger, f.eks. Shamrock med irsk folkemusik, Jazz9700 med traditionel jazz, BI’s Venner med frokost jazz og dansemusik, Kulturskolens elevkoncerter og mange andre.

Den Runde Pavillon ude og inde.

Stafet for livet Brønderslev

Stafet for livet blev, som en ny aktivitet i Brønderslev, i 2017 afholdt i Rhododendronparken på forslag fra og initiativ af Lone Lønbro.

Stafet for livet er et landsdækkende arrangement under Kræftens Bekæmpelse og afholdes i overensstemmelse med deres koncept herfor. Overskuddet ved afholdelsen går ubeskåret til arbejdet i Kræftens Bekæmpelse.

Der blev i 2016 for opstart inviteret til et indledende møde. Der mødte rigtig mange frivillige op. Der blev nedsat en styregruppe samt udpeget hold-tovholdere for de forskellige områder/opgaver ved arrangementet, f.eks. logistik, tilmeldinger til stafetten, fighterne, sponsor opsøgere, madforsyning, lys-seancen, underholdning m.v. og ikke mindst toast-master-opgaven.

Initiativtageren Lone Lønbro blev og er stadig formand i Styregruppen, og igen påtog jeg mig også her opgaven som kasserer.

Stafet for livet afvikles over et døgn, fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12.

Stafet for livet har været afholdt i Rhododendronprken i 2017 med et overskud på 374.000 kr., i 2018 med et overskud på 470.000 kr. og i 2019 med et overskud på 567.000 kr. Alle disse beløb indgår i det arbejde, som udføres af Kræftens Bekæmpelse.

Parkgruppen

Jeg er også medlem af Parkgruppen, som er nedsat og sammensat af Teknik- og Miljøudvalget med det formål at komme med ideer og forslag til udvikling af Rhododendronparken. Parkgruppen nedsættes for 4-årige perioder (sammenfaldende med byrådsperioderne).

I denne periode er der udført nye projekter som nedlægning af rør for kabler til belysning og lyd rundt i hele parken samt belysning af træerne ud mod Nørregade. Til projektets gennemførelse ansøgte jeg på Pargruppens vegne SE-Fonden om økonomiske midler. Vi fik bevilget det ansøgte tilskud, og arbejdet blev gennemført.

Endvidere er der opført indgangsportal ud mod Nørregade. Hertil søgte jeg igen på Parkgruppens vegne om økonomiske midler, som venligst blev tildelt af Risagerfonden og  Sparekassen Vendsyssel til de nødvendige materialer. Frivillige fra Brønderslev Borgerlige Skyttelaug udførte det praktiske arbejde.

Da legepladsen i parken er helt nedslidt, er der nu et stort ønske om at få anlagt en ny legeplads i parken. Ideer og forslag hertil er p.t. forelagt og behandlet i Parkgruppen og videresendt til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

 Guide for rundvisning i Rhododendronparken

Jeg er utrolig stolt af vores smukke og helt unikke Rhododendronpark. På opfordring fra Karsten Frederiksen sagde jeg med glæde ja til at ville være en af de frivillige guider for de mange turister, der besøger parken.

Meget ofte efter en rundvisning skulle turisterne på Restaurant Hedelund til frokost eller anden servering. Det er derfor utrolig trist, at Restaurant Hedelund nedbrændte i maj 2018, og desværre endnu ikke er blevet genopført, hvilket jeg selvfølgelig også beklager meget.

Rundvisningen i parken er på ca. en time, alt efter turisternes ønsker. Til brug ved rundvisningen har jeg fra flere kilder samlet oplysninger om etableringen af parken, kunst i parken, bygninger i parken og sponsoraterne til etableringen og udviklingen af parken.

Alt dette har jeg nedskrevet i følgende ”Guide for rundvisning i Rhododendronparken i Rhododendronbyen Brønderslev”:

Parkens oprindelse

I 1882 købte 3 Brønderslev-borgere gården ”Øster Hedegård” og stykkede 5 tdl. fra til en plantage. Skovrider Videbæk fra Birkelse tegnede det første anlæg, og skovfoged Ole Jakobsen, Pajhede, havde tilsyn med udførelsen. Plantagen blev omdannet til ”Aktieselskabet Hedelund”. Aktieselskabet købte i 1896 ”Plantagen Hedelund”, der blev ændret til et parkanlæg efter en plan udarbejdet af landskabsgartner Glæsel fra København.

I 1946 overtog Brønderslev Kommune parken med en servitut om, at arealet hverken helt eller delvist måtte benyttes til andet end lystanlæg.

Rhododendronparken

 I 1989 blev der efterlyst ideer til en udvikling af parken. Blomster-entusiasten og Rhododendron specialisten Gunnar Vestergaard fik ideen til Rhododendronparken. Han fik 3 øvrige borgere med på ideen, nemlig amtsrådsmedlem Tage Buus, direktør Sv. E. Christensen og byens dommer Poul Holm Christiansen.

Gunnar Vestergaards henvendelse lød: ”Jeg synes, at vi skal lave en Rhododendronpark”. Tage Buus svarede: ”Glimrende ide, Vestergaard, ……..Hvad er en Rhododendron?”. Gunnar Vestergaard tog Tage Buus med hjem og viste ham sin have med Rhododendron i fuldt flor. Herefter var der ingen tvivl. Det skulle være en Rhododendronpark.

Tage Buus var en rigtig ildsjæl, han var som humlebien, som ikke ved, den ikke kan flyve, den gør det bare, således er ildsjæle og sådan var Tage Buus. Han gik tur hver dag med sine hunde i parken, da den blev etableret.

Der blev indgået aftale med Brønderslev Kommune om, at såfremt initiativtagerne kunne indsamle ca. 1 mio. kr., så ville kommunen også bidrage økonomisk. Initiativtagerne gik i gang med indsamlingen, og det lykkedes på ca. 1 år at indsamle beløbet med bidrag fra bl.a. Rigmor Nielsen Fonden og borgere og virksomheder.

Der blev nedsat en rådgivningsgruppe til at få igangsat projektet. Gruppens medlemmer var: Gunnar Vestergaard, Poul Holm Christiansen, landskabsarkitekt Frans Ameys og vej- og parkformand Finn Bjerning.

Rhododendronparkens udformning blev tegnet af landskabsarkitekt Frans Ameys ud fra den ide, at det skulle være bløde linier som gennemgående princip i parken. Endvidere havde Frans Ameys stor fokus på farvesammensætningen af de mange forskellige arter. I foråret 1993 påbegyndtes anlæg af Rhododendronparken.

Der blev udarbejdet et budgetoverslag på 2,1 mio. kr. Den endelig pris blev ”som altid” større, nemlig 4,3 mio. kr. Udover de indsamlede beløb og det kommunale bidrag støttede også EU-Strukturfonden etableringen.

I 1994 blev Rhododendronparken indviet. Der er omkring 130 forskellige plantearter i parken, og der er over 10.000 planter. Der står ved hver planteart et skilt med plantens navn og øvrige informationer om plantearten.

Med ønsket om at forlænge sæsonen blev der i 2007 etableret efterårs-lyngbede på skråningen ud mod Banevolden. Desværre viste det sig, at lyngplanterne ikke trivedes, og de blev derfor i 2013 udskiftet med lave Rhododendron. Lyngbeplantningen blev sponsoreret af Nordea.

I et område ud mod Parkvej blev der i 2008 plantet forskellige helt specielle træer. Beplantningen blev sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel Fonden. Området var ikke medtaget i forbindelse med etableringen af Rhododendronparken.

Parken er Nordeuropas største park af sin art.

Nye Rhododendronplanter

Til minde om initiativtagerne er der udviklet nye Rhododendronplanter:

”Brønderslev Beauty – Rigmor”

Når man kommer over den store, hvide bro, ser man på begge sider af stien bede med en smuk lav lyserød Rhododendron ”Vason”, opkaldt efter sin ”skaber” Vagn Søndergaard fra Herning. Vagn Søndergaard arbejdede videre med planten ved selv at bestøve denne, og resultatet blev en smuk hvid Rhododendron, der er blevet internationalt registreret som ”Rigmor” som en hyldest til Rigmor Nielsen. Et bed med ”Rigmor” blev etableret omkring statuen af Peder Nielsen, hjørnet Nørregade/Tunnelgade.

”Tage Buus – Azalea”

Denne plante er udviklet til minde om Tage Buus. Planten findes i et rundt bed ved siden af scenen.

Det blev besluttet, at det skulle være en Azalea med duft. ”Hvorfor” Jo, for stod man og talte med Tage Buus, og der kom en dame med en dejlig parfume forbi, havde man ikke længere Tage Buss’ opmærksomhed.

”Gunnar Vestergaard”

Denne plante er udviklet til minde om idemanden Gunnar Vestergaard. Planten findes ved indgangsportalen ved Nørregade.

Hortensia-bede

I 2008 blev der i parken anlagt hortensia-bede, som man havde haft på ønskesedlen i flere år. Når man står ved Thehuset og ser hen over søen, ser man den smukke skrænt, som er beplantet med smukke hortensia-planter. Hortensia-bedet er sponsoreret af Jyske Bank.

Buus-scenen – Ny overdækket scene

Ved Tage Buus’ død skænkede hans datter penge til et minde om Tage Buus. Det blev en scene, som blev etableret i 2003 ved afslutningen af søen ud mod Nørregade. Den blev opført som en træ-scene, og fik navnet Buus-scenen.

Scenen er i 2015 udskiftet med en større scene med overdækning, hvilket giver mulighed for nye store arrangementer. Den nye overdækkede scene er finansieret af sponsorerede midler.

Amfi-teatret

I 2009 blev der etableret et amfiteater rettet mod Buus-scenen. Amfiteatret er udvidet i 2015 i forbindelse med opsætning af den nye overdækkede scene.

 Bryllupsbroen

Den hvide bro over søen ud mod Parkvej har fået navnet ”bryllupsbroen”, idet brudepar ofte vælger at blive fotograferet på broen. Der bliver utrolig smukke billeder af brudeparret på den hvide bro med Rhododendron-planter og bøgetræer som baggrund.

The-huset

The-huset i parken blev opført i 1996 i anledning af Brønderslevs 75års købstadsjubilæum.

Springvand

I 2006 besluttede man at etablere et antal springvand i søerne. Springvandene er belyst om aftenen. Der er således mulighed for en rigtig romantisk aftentur i parken. Også springvandene er sponsoreret af Rigmor Nielsen Fonden.

Kildevæld

I 2008 blev der anlagt endnu en nyskabelse i parken, nemlig et kildevæld. Kildevældet er beliggende umiddelbart foran søen langs med Tunnelgade og ud mod Nørregade. I kildevældet er natursten og lav beplantning, som overrisles med vand. Vandet pumpes rundt.

Kildevældet er som mange øvrige nye tiltag i parken sponsoreret af Rigmor Nielsen Fonden.

Svanefamile i parken

Der bor en svanefamilie i parken. Hvert år ruger svanemor på reden i søområdet ud mod Parkvej, og hvert år får de svaneunger/”svællinger”. Det er helt eventyragtigt at se svanemor, ”svællingerne” og svanefar i en lang række på tur rundt i parken.

A/S Peder Nielsen Beslagfabrik – nabo til parken

Rhododendronparkens nabo A/S Peder Nielsen Beslagfabrik har haft stor betydning for Rhododendronparkens etablering og udvikling.

Stifteren af beslagfabrikken, Peder Nielsen, etablerede i 1886 fabrikken i Brønderslev. Barnebarnet Rigmor Nielsen var familiens sidste adm. direktør for fabrikken. I 1973 stiftedes Rigmor Nielsen Fonden, som har støttet en meget stor del af udviklingen af Rhododendronparken.

Rigmor Nielsen Fonden støttede i 1993 etableringen af parken og finansierede i de efterfølgende år følgende: Springvandene – Kildevældet –Jante skulpturen – Udvidelse af parken i området ved tennisbanerne – Legepladsen i parken. Herudover ydede fonden et bidrag til renoveringen af Den Runde Pavillon.

Bygninger i parken:

 Den Runde Pavillon

Det er desværre ikke meget, vi har kunnet finde i de lokalhistoriske arkiver om pavillonen. Men vi mener at vide, at pavillonen er en gammel cirkuspavillon, som blev købt af cirkusfamilien Mundelin. Den blev opstillet i 1903.

Foreningen ”Den Runde Pavillons Venner” indsamlede i 2007 ca. 3 mio. kr., sponseret af bl.a. Rigmor Nielsen Fonden, Spar Nord Fonden samt lokale virksomheder og forretninger, til en renovering og tilbygning med toiletter m.v. Medlemmer af Brønderslev Borgelige Skyttelaug deltog ved frivilligt arbejde i renoveringen og tilbygningen.

 Restaurant Hedelund:

I 1906 opførtes en træbygning i 2 etager til restaurationslokaler.

Indtil 2. verdenskrig havde Brønderslev-borgerne mange festlige stunder i disse skønne omgivelser. Her blev der festet, danset, leget og gået søndagsture i stiveste puds. En af de første restauratører var O. W. Nielsen, hvis køkken var kendt over hele Jylland.

Da tyskerne i april 1940 kom til byen, indtog de også Restaurant Hedelund, og efter krigen så det hele ganske forfærdeligt ud: pigtrådsafspærringer, panserskjul, løbegrave og en nedbrændt restaurationsbygning.

I 1946 vedtog Byrådet at overtage anlægget og forpligtede sig til at opføre en ny og tidssvarende pavillon, altså et spisested.

 

 

I 1954 blev den nye restaurationsbygning opført og indviet. Byrådet ansatte Børge Christoffersen som forpagter. Han bød velkommen til åbningen, og Mellerups Orkester leverede musikken.

Desværre nedbrændte Restaurant Hedelund natten mellem 16. og 17. maj 2018 og er endnu ikke genopført.

 

Indgangsportal

I 2018 opførtes en indgangsportal med adgang fra Nørregade til gående besøgende til parken. Portalen er opført som en ”mini-model” af Den Runde Pavillon.

Portalen er opført ved frivilligt arbejde udført af Brønderslev Borgerlige Skyttelaug, mens Risagerfonden og Sparekassen Vendsyssel har doneret hovedparten af midlerne til materialerne. Desuden har en række håndværkere også bidraget.

Spiret på portalen er lavet af Ziggie Andersen fra EUC Nord i forbindelse med hendes uddannelse til snedker.

 

Skulpturer i parken

Moseegen

stammer fra Store Vildmose. Roden stammer fra bronzealderen og har ligget i Vildmosen i over 3.000 år.

 

Skulpturen Stor aggression

som er placeret ca. midt i parken, er lavet af kunstneren Børge Jørgensen og opsat i 1971.

 

Initiativstenen – gravsten for Janteloven

blev i 1996 opsat i parken, i hjørnet mod Tunnelgade og Banevolden. Stenen er ment som en gravsten over janteloven.

Janteloven er et begreb formuleret af Aksel Sandemose i ”En flygtning krydser sit spor”. Vi taler om janteloven som en dansk specialitet, ja ligefrem et væsenstræk i vores nationalkarakter.

Stenskulpturen er lavet af billedhuggeren Lene Rasmussen. Rigmor Nielsen Fonden skænkede skulpturen i anledning af Brønderslevs 75 års køb-stadsjubilæum.

 

Menneskeæder

skulpturen, som er placeret ved runddelen, er lavet af kunstneren Niels Bjerre og opsat i 1996.

 

 

Høvdingen Brunder skulpturen

er placeret i området ved tennisbanerne. Det fortælles, at Brunder var en høvding med hjemsted i Brønderslev og heraf stammer navnet på vores by Brønderslev.

 

 

 

Aktiviteter i parken

Dronningebesøg i parken

I forbindelse med Brønderslevs 75års købstadsjubilæum besøgte Dronningen og Prinsgemalen Brønderslev. I den forbindelse besøgte Dronningen Rhododendronparken.

 

Stafet for livet

Stafet for livet afholdes i parken hvert år den 3. weekend i juni. Stafet for livet er et koncept fra Kræftens Bekæmpelse. Stafetten varer et døgn, fra kl. 12 lørdag til kl. 12 søndag. Formålet er at indsamle penge til forskning, patientpleje m.v. Første stafet blev afholdt i 2017.

 

Kulturelle arrangementer

I løbet af sommeren afholdes der på scenen mange forskellige musikarrangementer med fri entre.

 

Kører man ad Nørregade

fra krydset Parkvej/Knudsgade til arealet, hvor Restaurant Hedelund lå, har man Rhododendronparken på den ene side og området med Rhododendronplanterne ved tennisbanerne på den anden side, og det giver faktisk en fornemmelse af, at man ”kører inde i Rhododendronparken”.

 

Afslutning

Jeg har det dejligt og nyder rigtig meget at kunne være med i det frivillige arbejde i og for vores by Brønderslev. Jeg har været heldig, at der er brug for mig inden for de områder, som interesserer mig. Jeg er også blevet bekendt med, hvor meget arbejde der udføres af frivillige, og at rigtig mange aktiviteter og andet ikke fandt sted, hvis ikke så mange frivillige påtog sig at udføre et så stort arbejde.