Fortællingen om gården “Ejlersgård” på Nørkær

 

En lille fortælling om “Ejlersgård” på Nørrekær

Fæstegård under Børglum Kloster.
Grøn pil er mine bedsteforældres hjem på Nørkær, Blå pil er Ejlersgård, Rød pil er Nørregård/Ejlersgård/Thorvald Thomsens gård
Nørgård/Ejlersgård/Thorvalds gård med Bedsteforældrenes hus i baggrunden
En lille fortælling om gården “Ejlersgård”

I forbindelse med at skrive mine barndomsminder stødte jeg på navnet Ellitsgård flere gange. På vores vej, nu Vingevej, boede Jens Ellitsgård og Petrea. Vi besøgte dem enkelte gange og mor Else sagde, at vi var lidt i familie med dem. Desuden opdagede jeg, at min bedstemor havde Thomsen/Ellitsgård til efternavn. Desuden besøgte vi også Smed Christensen i Mejeribyen og i f.m. dette, som jeg nævnte på FB, fik jeg en tilbagemelding fra Connie Bentzon at smedens kone hed Elvine Ellitsgaard. Ja så var det jo kun at konkludere, at min bedstemor på Nørkæret, Jens Ellitsgård og smedens Elvine var søskende og derved min far, murer Christians onkel og tanter.

Via Lærer Madsens Jens Otto samt Inga og Ernsts Poul Erik, gik det ligeledes op for mig, at den gård der lå på østsiden af vejen til Nørkær og som ejedes af Thorvald Thomsen blev kaldt Ejlersgård/Ellesgård (tidligere Nørgård)

Og nu var nysgerrigheden vagt for at finde ud af mere om gården og slægtens forbindelse med den.

Gårdens historie (se tidslinien)

Ejlersgård nævnes allerede i Middelalderen og hørte dengang under Hundslund Kloster, nu Dronninglund Slot. Gården lå lige på vestsiden af vejen til Nørkær umiddelbart før Munkebrovej (se oversigtskort)

Ved Reformationen kom den under Aalborghus Len (Kronen)

Herefter havde gården forskellige ejere indtil den i ca. 1720 kom under Børglum Kloster (daværende ejer Frederik Kjær)

Gården havde herefter igen forskellige ejere indtil 1835 hvor gården, og Børglum Kloster blev solgt til Familien Rotbøl.

I de næste mange år blev Klostrets større fæstegårde, incl. Eilersgård, delt op og solgt i mindre jordstykker.

I 1895 købte vor oldefar Laurits Thomsen/Ellitsgård sin fæstegård af Børglum Kloster.

Han drev gården indtil 1909 hvor han solgte den til Johannes Christensen.(Præstegårdsforpagter) hvorefter han og hans hustru flyttede til et hus i Vrensted.

Vor oldefar døde året efter, men ifølge folketælling 1911 boede oldemor der stadig

I 1916 købte Thorvald Thomsens far (Laurits Thomsen) Eilersgård og lod den forfalde. Det var nok jorden han ville have.

Thorvald er født i 1889 på gården, vist på vedheftede, og som er en udstykning fra Eilersgård. Thorvalds gård har sikkert tidligere heddet Nørgård.

Ca. 1945 blev gården overtaget af Thorvald Thomsen. Han forpagtede senere jorden ud, men beholdt bygninger, lidt jord og nogle få dyr.

Gården blev nedrevet ca. 1970.

Slægtens tilknytning til Eilertsgård.

I Gjølstrup boede der først i 1700 tallet en gårdmandsfamilie der i 1759 fødte sønnen Jens Jensen, min tip-tip oldefar, som senere blev gift med Maren Johannesdatter. De fødte i nov. 1800 sønnen Thomas Jensen, min tipoldefar, som senere også tog navnet Ellitsgård. Dette er første gang slægten Thomsen tilføjer Eilertsgård/Ellitsgård.

Han blev nov. 1830 gift med Karen Larsdatter i Jelstrup Kirke. De blev forældre til mindst 6 sønner og 2 døtre. De må kort efter være flyttet til Vrensted for at fæste Ejlersgård. Alle børnene, med vor oldefar Johannes Thomsen som den ældste, blev født på Eilersgård.  Familien boede i Vrensted i omkring 26 år inden han døde i okt. 1882. Han blev begravet i Vrensted.

I periode 1869 til 1883 fødtes børnene Jens (Vingevej) 1869, Carl 1870, Chatrine 1872, Karen Line 1873, Thomas 1875, Martinus 1877, Anna Kjerstine (min bedstemor) 1878, Kristian 1881, Elvine Kirstine (Smed Christensens kone) 1883.

I 1895 købte min oldefar Johannes sin fæstegård af Børglum Kloster, som i årene inden havde udstykket meget af jorden fra sine fæstegårde. Johannes var da 56 og Mette Marie 54.

I 1898 kom der en ung mand, Jens Peter, min bedstefar, fra Jelstrup til Vrensted og bliver i 1898 gift med Anna Kjerstine. De bosatte sig på Nørkær 20, på østsiden af vejen til Nørkær, men tæt ved Ejlersgård. Huset ligger der stadig.

Johannes og Mette Marie blev fortsat boende på Eilertsgård.

I 1909 skødes Eilersgård til Johannes Christensen hvis familie tidligere har været gårdfæstere på Eilersgård.

Han solgte i 1916 Eilersgård til Laurits Thomsen, der havde gården Nørgård der lå på østsiden af vejen til Nørkær.

Han lod derefter gården forfalde og lagde jorden til sin egen gård som han måske derefter omdøbte til Ejlersgård/Ellesgård.

Ved folketællingen i 1890 er Ejlersgård skrevet som Ellesgård.

Ca. 1945 overtager sønnen Thorvald Thomsen gården, der da er på ca. 32 tdr. land med ca. 20 køer og svin samt 4 heste. Jorden bliver efterhånden bortforpagtet men Thorvald beholdt nogle få dyr.

Gården bliver nedrevet ca.1970

Familien Ellitsgård har derved været gårdfæstere på Eilersgård fra ca. 1835 til 1895 og ejere fra 1895 til 1906.

Tidslinie Eilertsgård.

Hørte i Middelalderen under Hundslev Kloster, det senere Dronninglund Slot.

Kom ved Reformationen 1536 under Aalborghus Len.

Fik i 1630 navnet efter en Eiler Laursen som boede der.blev

Han fratrådte fæstet ca. 1633.

Blev i 1655 pantsat fra Aalborghus Len for Kronen til kanonstøber Claus van Dahm København.

Der blev foretaget ændringer i Matriklen 1662-1664 da Dahms søn fik gården overdraget.

Han ejede gården 1664 til 1676 hvorhan solgte den til Børglum Kloster

1676 til 1716 ejede Børglum Kloster Eilersgård

I 1683 og 1688 blev gården beboet, sikkert som gårdfæstere, af Morten Nielsen og Jens Nielsen, der var far til Jens Jensen Ellitsgård, Skudehandler i Løkken.

På et eller andet tidspunkt mellem 1676 og 1716 må Børglum Kloster have solgt Eilersgård.

I 1716 ejedes gården af Peter Tøgersen Lassen til Rødslet i Vadum

Blev kort efter solgt til Præsten i Vrensted, magister Eiler Christian Dyssen.

Blev i 1718 overdraget til panthaver , fhv. Stiftamtmand Rudolf Gersdorf og kort herefter til Frederik Kjær til Børglum Kloster.

Gården blev 11.05.1790 synet og vurderet da Mads Madsen fradøde den og som Christen Andersen nu skal fæste . Info fra Børglum Kloster Godsarkiv.

Christen Andersen Ellitsgård 1762-1817 gårdfæster Ejlersgård fra 1790 til 1817.

Anders Christensen Ellitsgård 1790 til ? gårdfæster Eilersgård 1817 til ca. 1856.

Thomas Jensen Ellitsgård 1800-1882 gårdfæster Ejlersgård , født i Gjølstrup/Jelstrup.

Børglum Kloster og derved også Eilersgård, blev i 1835 overtaget af Familien Rotbøl, der har ejet den siden da.

Eilersgård blev efterhånden udstykket og blev i 1895 skødet fra C. M. Rotbøls dødsbo.

Johannes Thomsen, 1839-1910, min oldefar, købte gården i 1895.

I 1909 blev gården skødet til Johannes Christensen.

I 1910 dør Johannes og hans hustru Mette Marie flytter og bliver herefter husejer et andet sted.

1916 blev gården solgt til Laurits Thomsen hvis far Thomas Christensen blev født på Eilersgård i 1824.

Ca. 1945 blev gården overtaget af Thorvald Thomsen

Blev nedrevet ca. 1970.

Det har været en stor fornøjelse at skrive fortællingen men uden stor hjælp fra familien og gode folk i Vrensted har det ikke været muligt.

Stor tak derfor til alle involverede.

Leo Kjær Nielsen, kaldet Murens Leo

rev. 18.11.2022