Brønderslev Familie og Firma Idræt

Brønderslev Firmasport

nu

Brønderslev Firmasport har en lang historie med i bagagen BFS hører til blandt de ældste firmasportsforeninger i Danmark

Den 24. marts 1952 blev der nemlig afholdt stiftende generalforsamling med henblik på stiftelse af Brønderslev Firmasport Opstarten blev skudt i gang ved et møde på centralhotellet den 4. juli 1951, Palne Berthelsen var foregangsmand. Dengang var der alene fodbold på programmet. Dette har udviklet sig markant siden, herom senere.

Dengang i 1952 blev vi samtidig optaget i Dansk Firma Idrætsforbund, som den 16. forening i landet, vi har med andre ord været med om ikke siden forbundet blev etableret i 1946, så dog blandt de første i landet. Meget har ændret sig siden da. F.eks. har vi fået computeren, dengang måtte man klare sig med viking nr. 2 eller, når det gik rigtig godt, en skrivemaskine. Et eksempel herpå er turneringsplan fra 1953:

 

Bemærk: Turneringsplanen kostede 1 kr. denne pris gjaldt de næste mange år, der var ingen inflation,

Økonomi har jo altid været i fokus i det frivillige arbejde, således også i BFS. Af et dokument skrevet af Palne Berthelsen i forbindelse med en orientering i Rotary den 16. aug. 1961 ses bl.a.:

  1. BFS fra forbundet årligt fik kr. 750. forbundet fik dengang kr. 40.000 fra tipsmidlerne til fordeling. Af Dansk Firmaidræt regnskab for 2011 fremgår, at man fik ca. 36. mio. kr. som bl.a. går til lokalforeningerne, men også til udvikling af aktiviteter, så noget er der sket siden da.
  2. Af et andet dokument (Rotary Klub også 1961) gav Palne Berthelsen en orientering om BFS. En orientering der bl.a. medførte følgende kommentar fra Kløve (senere skoleinspektør Søndergade Skole) ”Kløve fandt det vældig godt, at BFS gav mulighed for at fortsætte med sport ud over den alder, hvor de kunne være aktive”.

Af samme dokument kan vi se, at BFS dengang også havde en juniorafdeling, som blev oprettet efter opfordring fra drenge, som i forvejen spillede gadefodbold, de ville gerne have nogen til at lave gadeturneringer. Også på dette område er der sket noget siden da. I dag har vi ingen juniorer og vores medlemmer hører hovedsageligt til i alderskategorien +60. Så Kløves bemærkning er stadig gældende.

Af Palne Berthelsens dokument fremgår også, at han gerne så, at byens idræt var samlet i et fællesforbund, således at hele byens idrætsliv kunne stå sammen i de mange opgaver, som idrætslivet har fælles. Målsætningen eller ønsket kan vi vel godt tillade os at sige, er indfriet i form af Idrætssamvirket i Brønderslev, om vi foreninger så er gode nok til at bruge dette forum er en anden sag.

I de første 10 år i BFS-levetid var det en omskiftelig tilværelse mht. steder at spille fodbold, ligesom omklædning og bad stort set ikke var en mulighed, og dog, for Palne Berthelsen indrettede sin kælder, således at holdene kunne klæde om og få bad der. Spillerne måtte derfra løbe gennem haver og over Dannebrogsgade for at komme til markedspladsen, hvor der var optegnet en fodboldbane. Mon en sådan løsning kunne finde sted i dag? Næppe.

Problemet med steder at være førte til at bestyrelsen den 15. september 1960 kunne meddele, at man havde købt arealet ved Molsgade for ca. 18.000, og at arkitekterne Hansen og Knudsen havde givet tilsagn om uden beregning at lave tegningerne til et nyt klubhus.

Det nye klubhus blev indviet den 29. september 1962, med andre ord så kan vi se frem til et par runde fødselsdag inden vi får set os om, da BFFI jo den 29. september 2022 fylder 70 år, og klubhuset samme år fylder 60 år.

BFFI Center har adresse på Molsgade 16 i Brønderslev.

Centeret er BFFI’s eget klubhus, som man startede opførelsen af i 1961, hovedsagelig ved frivillig arbejdskraft. I efteråret 1962 stod det klar til brug og i 1967 blev der yderligere opført en bestyrerbolig som også er tilknyttet Centeret.

Indtil 1992 fandtes medlemmerne registreret i BFS tilsluttede firmaklubberne, der var således ikke tale om et personligt medlemskab. Ved ændring af folkeoplysningsloven i 1992 blev det et krav, at en forening for at få tilskud skulle acceptere personligt medlemskab. Dette førte bl.a. til at Brønderslev Firmasport ændrede navn til Brønderslev Familie og Firmaidræt, for dermed at signalere, at alle ville være velkomne i BFFI.

I dette lille skrift om BFS senere BFFI 70-årige historie kunne der være meget at fortælle, der kunne være historier om den enkelte aktiviteter, ligesom der også burde værd plads til fortællinger om de mange frivillige, der gennem alle årene har hjulpet med at drive foreningen, i bestyrelse, i udvalg, stillet op til praktiske opgaver, som der har været mange af. Med risiko for ikke at få alle med nøjes, der derfor i dette skrift alene at nævne Palne Berthelsen, der om nogen må siges at være synonym med BFS/BFFI. Palne Berthelsen var formand i 23 år, 1952-1973.

Figur 1 Dette må være den første vinder af BFS-fodboldturnering 1952.

Evald Christensen, Chr. Christensen, Knud Nielsen, Per Søndergaard

Helmer Nielsen, Aage Ingemnann Olesen, Knud Volden

Anton Pedersen, Svend Christensen, Chr. Platen og Ove Nielsen

Sikkert mange kan genkende personerne på dette billede fra skoletiden:

Jørgen Jørgensen, Gunnar Sørensen, H.C. Nielsen, Willy Kløve, Vagn Laursen, Sv. Aage Christensen

Schiønning Nielsen, Børge Nielsen, Poul Erik Jensen, Helmer Sørensen, L.C Thomsen

Fremtiden

Meget har ændret sig i løbet af de 70 år. De traditionelle idrætsgrene, som BFFI har haft på programmet har været under pres. Firmaklubber er ikke længere et tema i vores by. Strukturelle ændringer i samfundet har også betydet, at der er mange der pendler ind og ud af Brønderslev, så der ikke er tid til overs til også at bruge nogle timer efter arbejdstid til f.eks. firmafodbold. Vi har således kun badminton tilbage, som traditionel idrætsgren. Fodbold, som var den primære årsag til stiftelsen af BFS kommer nok aldrig tilbage, den sidste fodboldkamp på BFFI-anlæg blev spillet sommeren 2001, og der var kun 4 hold tilmeldt turneringen.

Et eksempel på tidligere aktivitetsniveau sammenlignet med nu

Før

Badminton, billard, bowling, cykling, (Tour de Pedal), naturgolf, whist, kroket, strike-nørkle, beach volley, Petanque, skydning, svømning, trim

Nu

Badminton, billard, krolf, naturgolf, petanque, strike-nørkle og whist

 

Heldigvis har vi fortsat noget at byde på i BFFI, og vi arbejder fortsat på at udvikle os, så vi forhåbentlig kan gøre det endnu mere interessant at være medlem hos os. For der kan ikke være tvivl om, at idræt, motion og samvær er noget vi alle har behov for uanset alder og køn. Og så er vi jo så heldige at fremsynede folk for ca. 60 år siden valgte denne plet med den skønne natur, det er muligheder andre misunder os.

Af en artikel (2012) i Oplandsavisen fremgår, at det går op og ned for Brønderslev Familie og Firmaidræt, hvilket jo også er sandt. Det er vi dog ikke ene om at opleve, men sandt er det, at da vi var ”på toppen” talte vi ca. 1400 aktivitetsmedlemmer, i dag er vi ca. 400, det kan vi mærke, og særligt vores kasserer synes ikke, det er særlig sjovt, for det betyder også en nedgang i kontingentindtægter på ca. 250.000, et beløb som jo skal dækkes ind på anden vis. De faste udgifter forsvinder jo ikke. Vi tror på, at vi er på vej op igen, vi kan spore en fremgang, om end lille, men alligevel, og vi kan også spore en lille fremgang i vores økonomi, så vi er fortrøstningsfulde, hvad fremtiden angår.

Som det er sagt tidligere, så runder vi om kort tid en rund fødselsdag, 70 for BFFI’s stiftelse, og 60 år for indvielse af første etape af bygningerne. Det var i sin tid godt gået, at det kunne lade sig gøre ved frivillig indsats, at lykkes med et sådant projekt.

Men 60 år er ikke gået ubemærket hen, og vi måtte midt ti’erne tage opgaven på os med en tiltrængt renovering af faciliteterne. Ligesom vi måtte se på, hvordan vi kunne omlægge vores økonomi, så vi fortsat fremstår som en blivende forening.

Ved sin 60-års fødselsdag for 9 år siden stod BFFI som nævnt overfor nogle meget væsentlige udfordringer. Vi havde en anstrængt økonomi, bl.a. på grund af en markant medlemsnedgang, vi måtte sige farvel til bl.a. svømning, bowling, og skydning, hvilket medførte stor nedgang i kontingentindtægterne. Vi måtte også overtage græsklipning med mere, idet Brønderslev Kommune uden varsel meddelte, at man ikke længere kunne stå for dette arbejde, idet arealerne ikke var kommunal ejendom, en forklaring, der vist ikke helt holdt vand. Dette foregår i dag ved frivillig arbejdskraft, og vi måtte investere i to havetraktorer til dette arbejde.

I dag hvor vi kan se frem til en 70-års fødselsdag næste år, ser udsigterne noget mere positive ud, Der er grund til optimisme også for BFFI. Vi fik omlagt vores økonomi, så vi i dag måske lidt paradoksalt kan hævde at økonomien er sund, og at vi kan håndtere driften indenfor de indtægtsmuligheder vi har.

Ejendomsvurderingen på Molsgade 16 lyder på ca. 3 mio. kr., og gælden er på ca. 500.000. det kunne derfor umiddelbart se ud til at BFFI er en rig forening, men sådan er det ikke. Vi kan ikke umiddelbart omsætte ejendomsvurderingen til kolde kontanter, men omlægningen af økonomien giver ro i sindet og en tro på fremtiden.

Det er også lykkedes i den foregående ca. 8 års periode at få bygningerne renoveret, så de i dag står som særdeles funktionelle, og langtidsholdbare. I perioden har vi fået nye toiletter, inkl. et handicaptoilet. Vi har fået nyt tag på den ældste bygning. Ligesom der i samme ombæring blev efterisoleret, og lydisoleret i samlingsstuen for blot at nævne de væsentligste forbedringer. Alt dette har kun kunnet lade sig gøre ved hjælp af midler fra lokale fonde m.m.:

Øster Brønderslev Sparekasses Fond, Norlys Vækstpulje, Lokalforeningspuljen administreret af Dansk Firmasport, Spar Nord Fonden, Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev, Donation fra Inner Wheel samt en anonym gave på 150.000 Kr., uden denne markante støtte havde det ikke været muligt at gennemføre et så omfattende renoveringsprogram. Oveni disse kontante donationer skal tillægges værdien af den ganske omfattende frivillige indsats i alle projekterne i form af nedbrydning og andre praktiske opgaver, som vi selv kunne gennemføre med henblik på at nedbringe de samlede udgifter.

Den frivillige indsats er en forudsætning for, at driften af BFFI-anlæg kan gennemføres indenfor den rådige økonomi. Udover varetagelsen af de administrative opgaver i bestyrelse og udvalg, er der også et stort arbejde med den daglige vedligeholdelse af arealet på 6 ha., og de ca. 400 kvm bygninger.

Der vil fortsat være plads til en forening som vores. Seniorsport er kommet ind under Dansk Firmaidrætsforbund, som et fokusområde, og der er vist ingen der er i tvivl om, at seniorerne gerne vil dyrke motion i en afslappet form. ” Bevæg dig for livet” kampagnen er et godt eksempel herpå. Denne kampagne har seniorerne i fokus. Så Seniorsport vil givetvis også hos os være et fokusområde i fremtiden. Og så er der mange af os.

Der er nogen der siger, at tiden går i ring, og der er vel også noget om snakken, hør blot dette citat fra Erik Haubros ord ved BFS 25års jubilæum i 1977:

”Tager man nogle typiske stikord fra den tid, vi lever i, – kortere arbejdstid – stillesiddende arbejde – akkordræset – kontaktbehov –mere fritid – er Firma Sport netop én af de naturlige modvægte, vi har behov for, for at føle tilfredshed i tilværelsen, og derfor kan vi med optimisme tage hul på de næste 25 år”

De ord holder da vist stadig vand.

Idræt, motion og samvær er nøgleordene for os, vi har det, der skal til i form af et dejligt område med god natur, og lokaler, der er fin stand til fremtiden. At vi også kan noget, som andre ikke kan ses vel meget godt af, at Sundhedshuset også har fået øje på vores anlæg, og de muligheder der er. Vi haft flere besøg af hold fra Sundhedshusets genoptræningsenhed, hvor holdene har prøvet kræfter med særlig naturgolf. Deltagerne udtrykte alle overraskelse over, at vi har et sådant anlæg, og at det var let at tilgå, kræver ikke forudgående kendskab, og kun minimal fysisk formåen.

Med andre ord BFFI kan med ro i sindet se frem til de næste runde fødselsdage i 2022.

 

En enkelt ting er dog ikke ændret i de mange år, der er gået siden 1952, i folkemunde siges der stadig ”ude på Firmasport”.

                              Aktiviteter på vores center           

 

Badminton spilles fortsat i byens idrætshaller
Billard
NaturGolf
Krolf
Petanque
Strikke-Nørkle
Whist

       Spark dæk: BFFI summede – eller rettere – brummede af liv da der var et ‘Spark-dæk’ arrangement i 2021

                            

Standerhejsning 2017