Ane Maries Hus og andre ejendomme i Vrensted og Vodskov

Ane Maries Hus og andre ejendomme i Vrensted og Vodskov, opført af sagfører Anders Olesen, Vodskov, der er født og opvokset på gården “Høngaard” i Vrensted.

Skrevet af Poul Stevns, Heidi Kromayer og Jens Otto Madsen.

Ane Maries Hus blev opført i 1914 til minde om Sagfører Olesens mor, Ane Marie Christophersdatter.

img_0634
Original tegning til brug ved opførelse af Ane Maries Hus i 1914
img_0560
Sagfører Anders Olesens elskede moder, Ane Marie Christophersdatter (Drivsholm) som lagde navn til “Ane Maries Hus”.
img_0575
Ane Maries Hus var opr. indrettet med 5 lejligheder til enlige kvinder og en vævestue
img_0568
De 2 små udhuse, var indrettet med et rum til hver lejlighed, til bl.a. tørv og hvert hus havde et fælles “das” , den buede dør.

img_0569

 

Fra Povl Stevns har jeg modtaget følgende, som fremgår af et brev fra forfatteren Thomas Olesen Løkken til Sagføreren:

dateret: Hannes Hus, Løkken den 16.12.26.. Brevet starter således: Kære Sagfører A. Olesen. Jeg har i Dag været en lille Tur oppe i Anne Maries Hus med alle mine Bøger, sådan som De talte om, da jeg sidst var i Nr. Sundby.
Jeg overgav dem til Frk. Nielsen, som forøvrigt var i godt Humør, og interesseret i, at jeg kom med Bøgerne.
Hun tænkte sig vist, de skulde stå oppe i Væveværelset. Vi var deroppe, der står jo en Del Bøger i Forvejen. Jeg benyttede Lejligheden til at se den smukke Væv. Det er jo en Perle af en Væv, det er en Fryd at se et sådant Stykke. —————— Sagføreren kvitterede kort og godt med ordene: “Tak for Bøgerne”.

Ane Maries Hus set fra syd
img_0563
Indgang til Ane Maries Hus
img_0564
Ane Maries hus set fra øst

Stiftelsen “Ane Maries Hus” blev opløst i 1993 og huset blev overtaget af Løkken-Vraa Kommune (nu Hjørring Kommune)

Ane Maries Hus og flere ejendomme i Vrensted blev omkring 1914 opført af den kendte sagfører Anders Olesen, Nørresundby, som stammede fra Vrensted. Han boede i Vodskov og opkøbte det meste af Hammer Bakker og var med ved opstarten af Åndssvageanstalten i Vodskov. Desuden byggede han Vodskov Kirke, samt flere andre ejendomme i Vodskov, bl.a. hans flotte private hvidkalkede bolig Møgelhøj i Vodskov. Han var med til at starte og grundlægge Nørresundby Bank, var dens første direktør i og bestred den direktørstillingen gennem 29 år, sideløbende med, at han drev sin omfattende sagførervirksomhed.

image
Anders Olesen, billedet hænger i Nørresundby Bank (nu Nordjyske Bank)
image
Sagfører Anders Olesen på sit kontor i villa “Møgelhøj”, Vodskov
image
Skovgård ved Hammer Bakker, Vodskov

image

image
“Møgelhøj” en statelig villa
image
“Møgelhøj” set fra luften

Øverst og nederst sagfører Olesens private bolig “Møgelhøj” så Skovgården og Kirken alle i Vodskov og alle opført af Olesen, dog med statstilskud til Kirken

Anders Olesen ligger begravet på Vrensted Kirkegård sammen med broderen Christopher Olesen og sine forældre Ole Andersen og Ane Marie Drivsholm (Christophersdatter)

img_8803img_0540

Ane Maries Hus, som sagfører Olesen, byggede til minde om sin mor, indeholdt 5 lejligheder, heraf 4 i stueetagen og 1 på 1. sal, hvor der også var vævestue. Lejlighederne kunne tildeles enlige kvinder med tilknytning til Vrensted. Her kunne de bo gratis incl. ildebrændsel.
Lokalhistorisk Arkiv i Vrensted har for nylig udgivet en bog om “Ane Maries Hus”. 

I dag er her børnehave som dog inden længe flyttes til det nye kulturhus “Byens Hus” i Vrensted, på den gamle skole, medio 2017.

I Vrensted opførte han ud over Ane Maries Hus, bl.a. de 2 ejendomme der ligger overfor hinanden på hver sin side af Brønderslevvejen ved Trehjørnet, de såkaldte “donorhuse”, ejendomme som kunne sælges hvis stiftelsen manglede penge.Ved sagfører Olesens død, tilførte Boet efter Sagfører Olesen, de 2 ejendommene,  Lille Knudsgaard og Garderstedet til “Stiftelsen Ane Maries hus”.

I den vestligste ejendom, nedenfor, på Bådstedhedevej 1, med navnet “Høkerstedet” på opr. 3 tdr. land, husker jeg, at Konrad Jensen med familie boede, her billeder som ejendommen ser ud i dag 2016 . Den står flot og vedligeholdt,som den oprindelig så ud.

image
Høkerstedet i Vrensted ved Trehjørnet, Bådstedhedevej 1
image
ejendommen “Høkerstedet”
image
Ejendommen “Høkerstedet”

I den østligste ejendom, billede nedenfor 2016, på Vingevej 4 (tidligere Møllevej) med navnet “Thøgerstedet”, var der indrettet et fint sognebibliotek med mange flotte indbundne bøger skænket biblioteket, af sagfører Ander Olesen. Alle bøger læderindbundet og med signatur AO med guldtryk. Der blev selvfølgelig i tidens løb indkøbt mange nye bøger og biblioteket blev flittigt benyttet af Vrenstedboerne. Min far, Elith Madsen, som jo var degn, var også, medens jeg var barn, bibliotkar,  helt indtil det lukkede og det blev flyttet til den nye skole i 1959. Biblioteket var indrettet i den vestligste del af huset i 2 stuer. I den østligste del af huset boede taxa-vognmand Jens Madsen med sin familie. Også dette hus står som oprindelig, flot og vedligeholdt 2016.

image
Thøgerstedet på Vingevej 1, Vrensted, set fra sydøst, hvor der i 1916 blev etableret sognebibliotek i 2 stuer i den vestre ende, med en del af Sagfører Olesens store bogsamling.
Thøgerstedet set fra vest, beliggende tæt ved Trehjørnet på Vingevej
image
set fra nord
image
Udhus ved “Thøgerstedet”

Anders Olesen havde planer om at oprette en landbrugsskole i Vrensted. Til det formål opførte han gården “Kirkemarken” på A. C. Andersens Vej. Disse planer blev dog opgivet og Vrensted fik aldrig en landbrugsskole. Ejendommen blev derfor forpagtet ud og senere solgt til almindelig landbrugsdrift. Af bygningerne står kun det store stuehus og den store lade tilbage. Øvrige bygninger er fjernet. Nedenfor billede fra 2016, taget på afstand. Husker ejendommen som en flot firelænget gård, i helt samme stil som de andre ejendomme som sagfører Anders Olesen opførte i Vrensted og Vodskov.

image
Gården “Kirkemarken” i Vrensted opført for at blive landbrugsskole. Det blev dog aldrig til noget.
image
gården Kirkemarken på A.C. Andersensvej
img_0694
Disse 2 ejendomme, “Lille Knudsgård” på Bådstedhedevej, til venstre og til højre “Garderstedet” på Vingevej,  var også ejet af sagfører Anders Olesen

I 1919 lod Sagfører Olesen opføre det flotte kapel ved Vrensted Kirke, arkitekten Volmer Johannes Mørk-Hansen var den samme, som ved de andre ejendomme Olesen fik opført.

img_0621

img_0618img_0620

Áf psykolog Heidi Kromayer, Vrensted:

Ane Maries Hus set i et større socialt og historisk perspektiv.

I slutningen af det 18 århundrede udvikledes en voksende social bevidsthed, der lovgivningsmæssigt blev stadfæstet i 1891 med den konservative konseilspræsident og statsminister Jacob Scavenius Estrups socialreform: Lov om alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende udenfor fattigvæsnet.
Indtil da havde forsørgelsen af de gamle i Danmark udelukkende påhvilet familien og de arbejdsaktive i slægten. Havde den gamle ikke nogen familie, var han eller hun henvist til offentlig forsørgelse på fattiggården, en kommunal arbejdsanstalt, hvor man mod en arbejdsydelse kunne få mad og husly. Endnu før dette var gamle mennesker henvist til forsørgelse på klostre og herberger.
Først i 1920 blev der opført egentlige offentlige alderdomshjem. I 1922 blev Estrups sociallov afløst af en aldersrente til alle, som vi kender det i dag, og i 1933 satte den første socialdemokratisk ledede regering med K.K. Steinke i spidsen socialreformer i gang, der satte det moderne samfund i stand til at imødegå de mange opståede sociale problemer og udfordringer.
Sagfører Anders Olesens ide om at bygge ”Ane Maries Hus” i 1914 som institution for 5 kvinder fra landsbyen og navngive det efter moderen, ligger derfor helt i tråd med de sociale tanker, der rørte sig i samfundet på den tid, dog må Ane Maries Hus absolut høre til en af de tidligste sociale institutioner af denne slags.
Den private stiftelse ”Ane Maries hus” var til minde om hans mor Ane Marie Drivsholm, der var død året før og hans tidligere afdøde bror, landinspektør Christopher Olesen, ”i taknemmelig Erindring baade om vor kære Moder, hvis navn Stiftelsen bærer, og om vor Broders store og velgørende Arbejde for os og vort fælles Hjemsted Vrensted”.
I fundatsen står der: ”Stiftelsen skal til enhver Tid afgive Bolig i Stueetagen til 4 Kvinder med 2 Værelser, Forstue, Køkken og Spisekammer samt et Værelse paa 1. Sal og Kælderrum, samt afgive Bolig for 1 Kvinde, hvis Bolig ligeledes bestaar af 2 Værelser med Køkken og Spisekammer, og endelig skal der på 1.Sal være Vævestue. – Foruden fri Bolig skal Beboerne nyde frit Ildebrændsel af Tørv og Brænde samt frit Lys.
Boligerne skal afgives til ugifte Kvinder eller Enker, som er fødte i eller har fast Bopæl i Vrensted Sogn, og som Bestyrelsen derfor finder værdige. Som almindelig Regel skal følges, at vedkommende ikke maa have nydt Fattighjælp eller Kommunehjælp, med tab af Valgret og Valgbarhed. Saafremt der blandt Ansøgerne findes kvindelige Descendenter af Sagfører Anders Olesens Søskende, skal Disse have fortrinsret til Boligerne, uanset om de er født i eller har fast Bopæl i Vrensted.”
Til Ejendommen har Sagfører Olesen efter henseende skænket adskillige Indbogenstande. Disse skal efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse være til Bolig- nydernes brug.
Videre står der ”Efterkommere af Stifterens Søskende har Fortrinsret til Boligerne. De Kvinder, der har opnaaet Fribolig, kan beholde dem på Livstid, med mindre Bestyrelsen kræver en Fraflytning.
Bygningen med Udhuse m.m. skal bevares i deres nuværende Skikkelse kun med de Ændringer, som fremtidige nødvendige Krav maatte forlange. Der påhviler desuden Stiftelsen vedligeholdelsen af Familiegravstedet på Vrensted Kirkegaard”.
Stiftelsens bestyrelse bestod af det sociale udvalg i daværende Vrensted-Thise kommune, der havde tilsyn med stiftelsens daglige anliggender og afgørende myndighed inden for fundatsens rammer. I Fundatsen til Stiftelsen ”Ane Maries Hus” skrives, at ”når Stiftelsens Bestyrelse måtte finde Tidspunktet gunstigt, skulle den sælge disse tilliggende Ejendomme og lade det Beløb, der ikke krævedes til Stiftelsens drift eller Forbedring, indgå i en Fond, hvorved Renterne at denne skulle anvendes til uddeling blandt Stiftelses Beboere, under tilsyn af Hjørring Amtsråd”.
I fundatsen skrives der om lejlighederne i Ane Maries Hus, ”Boligerne bortgives af Stiftelsens Bestyrelse, men Sagfører A. Olesens 3 Søskende, som opretter denne Fundats, forbeholder sig, saa længe blot en af dem endnu er i live, ret til at bestemme, hvem Boligerne skal tildeles.
Stiftelsen bestyres af det Sociale Udvalg i Vrensted-Thise Kommune, eller ”saafremt Vrensted og Thise maatte blive adskilt i kommunal henseende, af det Sociale Udvalg i Vrensted Kommune”.
For at skaffe den nødvendige grundfond til stiftelsens fremtidige beståen og drift, lod Anders Olesen opføre to ejendomme (donerhuse), der ligesom Ane Maries hus var tegnet af arkitekt V.J. Mørk-Hansen, nemlig ”Høkerstedet” og ”Thøgerstedet” samt tilkøb af to andre ejendomme i landsbyen ”Garderstedet” og ”Lille Knudsgård”. Den sidste af disse ejendomme blev solgt fra i 1954. I en af ejendommene, Thøgerstedet, lod Anders Olesen oprette et sognebibliotek i 1916.”Sognebiblioteket er forbeholdt vederlagsfri benyttelse af to Stuer i vestre Ende, der ønskes bevaret gennem Tiderne”.

Institutionen ”Ane Maries Hus” blev stadfæstet ved ”kongelig Haand og Sejl” i dokument af 1914, men opløst som privat institution efter sagførerens død i 1936 og overgik til daværende Vrensted-Thise kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *